Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane teleadresowe (1)
    Elektroniczna skrzynka podawcza (1)
    Ogłoszenia (62)

Dystrybucja węgla
    Dystrybucja węgla 2022 (6)

Organy Władzy Publicznej
    Burmistrz (2)
        Zarządzenia (0)
            2014 (20)
            2015 (252)
            2016 (223)
            2017 (233)
            2018 (200)
            2018/2019- nowa kadencja (273)
            2020 (277)
            2021 (260)
            2022 (308)
            2023 (299)
            2024 (89)
            2024 - nowa kadencja (15)
        Obwieszczenia i zawiadomienia (0)
            2014 (0)
            2015 (41)
            2016 (38)
            2017 (39)
            2018 (29)
            2019 (38)
            2020 (43)
            2021 (20)
            2022 (26)
            2023 (29)
            2024 (11)
        Interpelacje i zapytania (0)
            2018 (3)
            2019 (4)
            2020 (8)
            2023 (11)
            2024 (2)
    Rada Miejska (0)
        Przewodniczący rady (1)
        Wiceprzedowniczący rady (1)
        Skład rady (1)
        Komisje (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (1)
            Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (1)
            Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego (1)
            Komisja Statutowa (1)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
        Ogłoszenia o sesjach (2)
        Projekty uchwał (1)
        Protokoły z sesji (0)
            2014 (1)
            2014 (nowa kadencja) (3)
            2015 (11)
            2016 (10)
            2017 (10)
            2018 (10)
            2018 /2019 (nowa kadencja) (12)
            2020 (6)
            2021 (5)
            2022 (8)
            2023 (9)
            2024 (nowa kadencja) (1)
        Głosowanie imienne (37)
            2024 (nowa kadencja) (1)
        Relacje z sesji Rady Miejskiej (1)
            2022 (0)

Urząd Miejski w Dzierzgoniu
    Kierownictwo (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Poradnik klienta (0)
        Sprawy społeczne, obywatelskie, oświata, kultura i zdrowie. (0)
            Oświata (4)
            Dowody osobiste (6)
            Ewidencja ludności (10)
            Imprezy masowe (2)
            Wojsko (5)
            Zbiórki (1)
            Sprawy społeczne (1)
        Sprawy podatkowe i opłaty (0)
            Ulgi, zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty (8)
            Podatki i opłaty (11)
            Zaświadczenia (2)
        Budownictwo, drogi i gospodarka przestrzenna (0)
            Budownictwo (3)
            Drogi (3)
            Gospodarka przestrzenna (5)
        Sprawy gospodarki komunalnej, nieruchomościami i ochrony środowiska (0)
            Środowisko (5)
            Dzierżawy (3)
            Nieruchomości (7)
            Gospodarka odpadowa (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (20)
        Działalność gospodarcza (4)
        Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i profilaktyka alkoholowa. (3)
    Zadania Urzędu (1)
    Regulaminy (0)
        Regulamin organizacyjny urzędu (2)
        Regulamin wynagradzania (4)
        Regulamin pracy (7)
        Regulamin okresowej oceny pracownika (1)
        Służba Przygotowawcza (1)
        Regulamin naboru (1)
        Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (1)
    Kontrole (0)
        Kontrole zewnętrzne (0)
            2014 (0)
            2015 (3)
            2016 (1)
            2017 (2)
            2020 (4)
            2021 (1)
        Kontrola wewnętrzna (1)
        Kontrola zarządcza (0)
            2015 (6)
            2016 (6)
            2017 (4)
            2019 (9)
            2020 (7)
    Nabory i konkursy (0)
        2015 (10)
        2016 (16)
        2017 (6)
        2018 (8)
        2019 (11)
        2020 (2)
        2021 (2)
        2022 (7)
        2023 (6)
        2024 (2)
    Centralny Rejestr Umów (6)

Oświadczenia majątkowe
    Urząd Miejski (0)
        2018 (4)
        2018 roczne (4)
        2019 (5)
        2019 - roczne (7)
        2020 - roczne (7)
        2021 (7)
        2021 roczne (7)
        2022 (1)
        2022 roczne (6)
        2023 (1)
        2023 - roczne (5)
    Rada Miejska (0)
        2018 (koniec kadencji) (15)
        2018 (nowa kadencja) (14)
        2018 (roczne) (14)
        2019 (2)
        2019 - roczne (15)
        2020 - roczne (15)
        2021 - roczne (15)
        2022 (15)
        2023 - roczne (1)
        2024(koniec kadencji) (2)
    Jenostki organizacyjne (0)
        2018 (2)
        2018 - roczne (9)
        2019 (5)
        2019 - roczne (11)
        2020 - roczne (11)
        2021 (5)
        2021 roczne (10)
        2022 (6)
        2022 - roczne (10)
        2023 - roczne (9)

Gmina
    Jednostki organizacyjne (0)
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu (1)
        Dzierzgoński Ośrodek Kultury (1)
        Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. (1)
        Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (1)
        Jednostki oświatowe (1)
        Klub Dziecięcy "Promyczek" w Dzierzgoniu (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
        Sołectwa (12)
        Osiedla miejskie (5)
        Osiedla wiejskie (3)
        Projekty statutów (20)
    Zamówienia publiczne (1)
        Otwarte (0)
            2015 (1)
            2016 (6)
            2017 (10)
            2018 (19)
            2019 (30)
            2020 (27)
            2021 (4)
            2022 (2)
            2023 (5)
        Zamknięte (0)
            2015 (7)
            2016 (4)
            2017 (17)
            2018 (4)
            2021 (1)
        Roztrzygnięte (0)
            2015 (2)
        Anulowane (0)
            2015 (2)
        Informacje (0)
            2017 (2)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
            2022 (2)
            2023 (2)
            2024 (2)
    Organizacje pozarządowe (1)
        Ogłoszenia (0)
            2015 (1)
                Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. (4)
            2016 (1)
                Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. (1)
            2017 (1)
                Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. (2)
            2018 (1)
                Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. (3)
            2019 (1)
            2020 (5)
                Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. (2)
            2021 (3)
            2022 (5)
            2023 (10)
    Sprzedaż i dzierżawy nieruchomości (0)
        2015 (10)
        2016 (16)
        2017 (12)
        2018/2019 (13)
        2019 (35)
        2020 (90)
        2021 (94)
        2022 (191)
        2023 (89)
        2024 (21)
    Gospodarka przestrzenna (1)
        2015 (3)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (34)
        Strefa wiatrakowa (3)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń (0)
            SUiKZP - 2010 (1)
            SUiKZP - 2017 (1)
            SUiKZP - 2022 (1)
        Dokumenty planistyczne w opracowaniu - obwieszczenia, zawiadomienia, projekty (41)
        Zbiory danych przestrzennych (0)
            Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (8)
            Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego (3)
        Obwieszczenia - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
            2024 (10)
    Konsultacje społeczne (0)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (0)
        2020 (2)
        2021 (1)
        2022 (3)
        2023 (3)
    Gospodarka odpadami komunalnymi (0)
        Uchwały (21)
        Podmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy Dzierzgoń (1)
        Harmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzgoń (9)
        Druki do pobrania (3)
        PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) (1)
        Osiągnięte poziomy recyklingu (1)
        Miejsca zagospodarowania odpadów (1)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (7)
        Rejestr Działalności Regulowanej (1)
        Azbest (0)
    Raport o stanie gminy (1)
        Raporty o stanie gminy (6)
    Pomoc Przedsiębiorcom (1)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)
    Zabytki (0)
        Gminny Program Opieki Nad Zabytkami (1)

Instytucje społeczne
    Młodzieżowa Rada Miejska (1)
        IV Kadencja (10)
        XV kadencja (6)
        XVI Kadencja (2)
    Dzierzgońska Rada Seniorów (31)
    Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Dzierzgoniu (1)

Projekty unijne
    Wzmacniamy gminne przedszkola (1)
    Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (1)
    Remont Pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania Infrastruktura Domów Kultury (1)
    Remont zewnętrznej połaci dachu na Dzierzgońskim Ośrodku Kultury (1)
    Utworzenie i wyposażenie placówki Senior + dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020, Edycja 2017 (1)

Rewitalizacja
    Obwieszczenia (0)
        2016 (3)
        2022 (2)
        2023 (3)

Ochrona środowiska
    Programy ochrony środowiska (5)
    Gospodarka odpadami (2)
        2015 (0)
    Obwieszczenia (0)
        2015 (14)
        2016 (14)
        2017 (7)
        2018 (7)
        2019 (7)
            2020 (1)
        2020 (2)
        2021 (10)
        2022 (12)
        2023 (1)
        2024 (1)
    Ekopatrol (1)

Prawo lokalne
    Statut gminy (1)
    Uchwały RM (0)
        2014 (nowa kadencja, apm. - akt prawa miejscowego) (26)
        2015 (apm. - akt prawa miejscowego) (97)
        2016 (apm. - akt prawa miejscowego) (72)
        2017 (apm. - akt prawa miejscowego) (89)
        2018 (apm. - akt prawa miejscowego) (61)
        2018 (nowa kadencja, apm. - akt prawa miejscowego) (44)
        2019 (apm. - akt prawa miejscowego) (95)
        2020 (apm. - akt prawa miejscowego) (119)
        2021 (105)
        2022 (120)
        2023 (108)
        2024 (47)
            2024 (nowa kadencja) (18)
    Strategia rozwoju (1)
    Prawo (1)

Budżet i majątek
    Podatki i opłaty lokalne (17)
    Budżet (167)

Budżet obywatelski
    Budżet obywatelski 2016 (10)
        Wniosek nr 1 - Remont chodników na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu (1)
        Wniosek nr 2 - Położenie nowej utwardzonej nawierzchni i budowa chodnika na odcinku ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu (Nr działki 479/5) (1)
        Wniosek nr 3 - Budowa placu rekreacyjno-dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego (1)
        Wniosek nr 4 - Od juniora do seniora – siłownia zewnętrzna. Dalsza rozbudowa kompleksu sportowego Orlik. Projekt Młodzieżowej RM Gminy Dzierzgoń (1)
        Wniosek nr 5 - Poprawa infrastruktury przy Klubie Osiedlowym i placu sportowo-rekreacyjnym (1)
        Wniosek nr 6 - Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w Jeziornie (1)
        Wniosek nr 7 - Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe (1)
        Wniosek nr 8 - Naprawa drogi wjazdowej. Ustawienie lustra drogowego 3-kierunkowego oraz oświetlenie skrzyżowania przy ulicy Limanowskiego (1)
        Wniosek nr 9 - Plac zdrowia. Lokalizacja: fragment gminnej działki nr 288/11 o pow. 27mx9m przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu (1)
        Wniosek nr 11 - Park aktywnego wypoczynku Out Fitness stanowiący uzupełnienie przy podwórku Nivea na Placu Kościuszki (1)
    Budżet obywatelski 2017 (8)
        Wniosek nr 1 - Remont świetlicy os Jasna (1)
        Wniosek nr 2 - Remont chodników na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu (1)
        Wniosek nr 3 - Siłownia zewnętrzna Os. Stanowo (1)
        Wniosek nr 4 - Naprawa ulic i chodników na Os Jana Pawła II (1)
        Wniosek nr 5 - Teren rekreacyjny os. Jeziorno (1)
        Wniosek nr 6 - Plac zabaw przy SP Krzywa (1)
    Budżet obywatelski 2018 (9)
        Wniosek nr 1 - Remont świetlicy os Jasna (1)
        Wniosek nr 2 - Remont ulicy Okrzei (1)
        Wniosek nr 3 - Remont drogi osiedlowej Stanowo (1)
        Wniosek nr 4 - Przebudowa chodników na Osiedlu Władysława Jagiełły w Dzierzgoniu (1)
        Wniosek nr 6 - Naprawa ulic i chodników na Os Jana Pawła II (1)
        Wniosek nr 7 - Bieżący remont drogi gminnej nr 48 obręb Poliksy - na odcinku Osiedle Jeziorno (1)
        Wnioski odrzucone (1)
    Budżet obywatelski 2019 (9)
        Wniosek nr 1 (1)
        Wniosek nr 2 (1)
        Wniosek nr 3 (1)
        Wniosek nr 4 (1)
        Wniosek nr 5 (1)
        Wniosek nr 6 (1)
        Wniosek nr 7 (1)
    Budżet obywatelski 2020 (6)
        Wniosek nr 1 (1)
        Wniosek nr 2 (1)
        Wniosek nr 3 (1)
        Wniosek nr 4 (1)
        Wniosek nr 5 (1)
        Wniosek nr 6 (1)
        Wniosek nr 7 (1)
        Wniosek nr 8 (1)
        Wniosek nr 9 (1)
    Budżet obywatelski 2021 (6)
        Wniosek nr 1 (1)
        Wniosek nr 2 (1)
        Wniosek nr 3 (1)
        Wniosek nr 4 (1)
        Wniosek nr 5 (1)
        Wniosek nr 6 (1)
    Budżet obywatelski 2022 (7)
        Wniosek nr 1 (1)
        Wniosek nr 2 (1)
        Wniosek nr 3 (1)
        Wniosek nr 5 (1)
        Wniosek nr 7 (1)
        Wnioseki odrzucone (1)
    Budżet obywatelski 2023 (7)
        Wniosek nr 1 (1)
        Wniosek nr 2 (1)
        Wniosek nr 3 (1)
        Wniosek nr 4 (1)
        Wniosek nr 5 (1)
    Budżet obywatelski 2024 (13)
        Wniosek nr 1 (1)
        Wniosek nr 2 (1)
        Wniosek nr 3 (1)
        Wniosek nr 4 (1)
        Wniosek nr 5 (1)
        Wniosek nr 6 (1)
        Wniosek nr 7 (1)
        Wniosek nr 8 (1)
        Wnioseki odrzucone (0)

RODO
    RODO - Ochrona Danych Osobowych (2)

Wybory i referenda
    2015 (0)
        Wybory prezydenckie 2015 (26)
        Referendum 2015 (11)
        Wybory parlamentarne 2015 (11)
    2018 (0)
        Wybory samorządowe 2018 (34)
    2019 (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (9)
        Wybory Samorządowe 2019 - uzupełniające (0)
            Okręg nr 1 - 7 kwietnia 2019 r. (22)
            Okręg nr 13 - 14 lipca 2019 r. (26)
        Wybory do Sejmu i Senatu (19)
    2020 (0)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. (9)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwcza 2020 r. (14)
    2023 (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu (16)
    2024 (0)
        Wybory Samorządowe (48)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (12)

Informacje
    Niepublikowane w BIP (0)
    Raport o stanie zapewniania dostępności (1)
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (1)
    Redakcja (1)
    Deklaracja dostępności (1)
    LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (1)

ARCHIWUM BIP

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij