Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Kolorowy pasek

Zadania Urzędu

1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności Kierownika pod nieobecność Burmistrza lub
z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków Burmistrza.
2. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza oraz wynikające
z przedmiotowego podziału zadań między członków kierownictwa urzędu zapewniając ich kompleksową
realizację oraz nadzoruje działalność komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych gminy
realizujących te zadania.
3. W ramach zleconych obowiązków wykonuje uprawnienia Burmistrza w zakresie:
1) oświaty;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) kultury, turystyki, sportu, promocji gminy;
4) zdrowia, spraw społecznych i obywatelskich;
4) wsi i rolnictwa;
5) gospodarki przestrzennej;
6) nieruchomości i geodezji.
Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem oświaty gminnej;
2) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy realizującymi zadania z zakresu turystyki, kultury, sportu;
3) inicjowanie , bezpośrednie nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu promocji, w tym funkcjonowania
witryn internetowych Gminy, publikacji prasy samorządowej;
4) nadzór nad sprawami prowadzonymi przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku
ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w zakresie: kultury, turystyki, sportu, promocji gminy;
zdrowia, spraw społecznych i obywatelskich
5) bezpośredni nadzór nad zadaniami z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności;
6) koordynuje i nadzoruje sprawy związane z wsią i rolnictwem, nieruchomościami i geodezją.

Zastępca Burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
1) Samodzielne stanowisko ds. oświaty;
2) Samodzielne stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności;
3) Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w zakresie: kultury, promocji,
sportu, turystyki, zdrowia, spraw społecznych i obywatelskich;
4) Kierownika Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego w zakresie: wsi i rolnictwa; nieruchomości
i geodezji.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektu budżetu, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i przedkładanie Burmistrzowi;
2) przekazywanie pracownikom samorządowym i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
i instytucji kultury wytycznych niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych;
3) dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji;
4) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie budżetu gminy oraz zawiadomień
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu;
5) opracowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Burmistrza w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości;
6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
8) w zakresie wykonywania budżetu współpracuje z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, kierownikami poszczególnych referatów Urzędu oraz samodzielnymi stanowiskami;
9) współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, organami podatkowymi oraz organami nadzoru finansowego;
10) współpracuje z bankami i instytucjami finansowymi;
11) opracowywanie i przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja;
12) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Do zadań Sekretarza należy :
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
a) podejmowanie działań na rzecz upowszechnienie i poprawy technicznego zabezpieczenia środków pracy;
b) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie;
c) nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych; zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym organizowanie ich szkolenia zawodowego;
e) pełnienie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych i archiwalnych;
f) zapewnienie warunków technicznych koniecznych do zachowania tajemnicy państwowej, służbowej;
g) zapewnienie warunków technicznych koniecznych do pracy Rady;
h) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu oraz organizowanie sprawnego przepływu informacji i dokumentów w Urzędzie i pomiędzy Urzędem, a gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
i) nadzorowanie terminowości załatwiania spraw w Urzędzie;
j) nadzorowanie wdrażania i eksploatacji systemów i programów informatycznych;
k) analizowanie kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych;
2) nadzór nad terminowością i przygotowaniem projektów uchwał oraz materiałów na posiedzenia
Rady i jej komisji zgodnie z opracowanymi planami pracy;
3) sprawowanie nadzoru nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
4) sprawowanie nadzoru nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków;
5) sprawuje nadzór na udzielaniem informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
6) nadzorowanie i koordynacja udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
7) koordynacja działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizacja ich współpracy;
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczące podziału zadań;
9) współpraca z urzędnikiem wyborczym w przeprowadzaniu wyborów do organów przedstawicielskich i referendów oraz spisów;
10) pełnienie roli koordynatora w przypadku podjęcia wspólnych działań przez kilka komórek organizacyjnych;
11) koordynowanie zadań dotyczących organizacji obchodów świąt państwowych, regionalnych, spotkań okolicznościowych itp. ;
12) stwierdzanie własnoręczności podpisu;
13) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i egzaminów dla nowo zatrudnionych pracowników Urzędu;
14) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy zawierających rozporządzenia na wypadek śmierci.

Do zadań Referatu Finansowego, w szczególności należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do projektu budżetu i uchwały budżetowej, sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
i przedkładanie Burmistrzowi;
2) opracowywanie i przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja;
3) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
4) sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców;
5) nadzór nad jednostkami budżetowymi oraz prowadzeni ewidencji w zakresie rozliczeń podatku VAT;
6) sporządzanie deklaracji VAT-7 łącznej oraz jednolitego pliku kontrolnego;
7) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie budżetu gminy oraz zawiadomień
o dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu;
8) opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania wysokości stawek podatków
9) lokalnych oraz zwolnień podatkowych innych niż określone w ustawach;
10) dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych wynikających z ustawy o podatkach o opłatach
lokalnych, podatku rolnym i o podatku leśnym oraz dokonywanie jego zmian w ciągu roku;
11) wykonywanie kontroli w zakresie prawidłowości wywiązywania się z obowiązku podatkowego przez
podatników;
12) prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie indywidualnych decyzji w zakresie ulg
w podatkach lokalnych oraz postanowień w zakresie podatków i opłat pobieranych przez urząd
skarbowy, a stanowiących dochody gminy;
13) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w celu realizacji należności pieniężnych
z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz postępowania zabezpieczającego;
14) dokonywanie interpretacji, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika, inkasenta, w zakresie
stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach;
15) prowadzenie ewidencji księgowej budżetu gminy, Urzędu jako jednostki budżetowej;
16) naliczanie oraz sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowniczych, inkasa i innych wynagrodzeń
wynikających z zawartych umów oraz prowadzenie rozliczeń z tego tytułu z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych i Urzędami Skarbowymi;
17) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Urzędu oraz sprawozdań zbiorczych;
18) sporządzanie sprawozdań o środkach trwałych oraz współdziałanie przy opracowywaniu informacji
z zakresu mienia komunalnego;
19) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
20) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
21) rozliczanie inwentaryzacji;
22) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
23) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym
i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
24) sporządzanie wykazu podatników będących przedsiębiorcami oraz podatników podatku rolnego
i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe i podawanie go do publicznej wiadomości;
25) przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
26) prowadzenie ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
27) windykacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
28) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
29) współpraca z bankami, Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi oraz z innymi
instytucjami.

1. Do zadań Referatu Organizacyjnego należy zapewnienie prawidłowej organizacji
i sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacja zadań wynikających z funkcji Burmistrza jako organu
wykonawczego Gminy, prowadzenie całości spraw związanych z obsługą Urzędu w zakresie
zapewnienia materiałowo - technicznych warunków pracy Urzędu oraz utrzymania prawidłowego jego
stanu technicznego, a w szczególności:
2. W zakresie organizacji funkcjonowania Urzędu oraz spraw kadrowych pracowników:
1) opracowywanie projektów statutu i regulaminów oraz innych dokumentów dotyczących
funkcjonowania Urzędu;
2) koordynacja działalności komórek organizacyjnych w zakresie określonym przez Kierownictwo Urzędu;
3) nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie;
4) prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
5) prowadzenie rejestru przesyłek specjalnego rodzaju;
6) prowadzenie ewidencji zasobu bibliotecznego i oprogramowania komputerowego Urzędu;
7) obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
8) przygotowywanie oraz techniczna obsługa spotkań z udziałem Kierownictwa Urzędu;
9) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
10) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
11) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Gminy;
12) prowadzenie książki kontroli i dokumentacji z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;
13) prowadzenie zbioru oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi;
14) prowadzenie zbioru oświadczeń odpowiedzialności materialnej pracowników;
15) nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji, zapytań i wniosków radnych, przekazywanie ich
właściwym komórkom organizacyjnym w celu merytorycznego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;
16) prowadzenie spraw kadrowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
17) prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu oraz pracowników
zatrudnionych w systemie robót publicznych, interwencyjnych, stażystów i absolwentów oraz pełnej
dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem tych pracowników;
18) realizowanie zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg, wniosków i postulatów mieszkańców;
19) prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej prawidłowego przeprowadzenia:
a) wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posłów do Sejmu i senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wyborów do Parlamentu Europejskiego;
c) wyborów samorządowych;
d) referendum ogólnokrajowego lub gminnego;
e) spisów gminnych i ogólnokrajowych.
20) zapewnienie obsługi pocztowej i kurierskiej, ewidencja korespondencji wpływającej do Urzędu,
ewidencja przesyłek specjalnego rodzaju, korespondencji wychodzącej;
21) zapewnienie łączności telefonicznej, faksowej i elektronicznej. Nadzór nad zewnętrznym monitoringiem Urzędu;
22) prowadzenie spraw związanych z zarządem i utrzymaniem budynku administracyjnego zajmowanego przez Urząd;
23) zapewnienie utrzymania czystości w obiekcie, dbałość o ich estetykę i wizualizację;
24) prowadzenie zaopatrzenia materiałowego na cele administracyjne, w tym zakup inwentarza
ruchomego, materiałów i maszyn biurowych, ich remonty i konserwacja oraz materiałów biurowych;
25) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami;
26) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem samochodów będących własnością Gminy;
27) zarządzanie siecią telefoniczną i informatyczną Urzędu oraz systemem alarmowym;
28) udział w komisjach inwentaryzacyjnych powołanych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie;
29) potwierdzanie za zgodność odpisu z oryginałem;
30) rozliczanie czasu pracy kierowcy;
31) merytoryczny nadzór nad remontami, naprawami samochodów służbowych oraz nad zakupem akcesoriów i paliw do tych samochodów;
32) ubezpieczenie majątku Gminy;
33) współpraca z firmą brokerską obsługującą Gminę.
3. W zakresie obsługi Rady Miejskiej :
1) obsługa organizacyjna i kancelaryjna Rady oraz komisji Rady, w tym:
a) organizacyjne przygotowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji;
b) opracowywanie materiałów, w tym protokołów, z obrad sesji Rady i posiedzeń komisji;
c) przekazywanie jednostkom organizacyjnym Gminy, kierownikom komórek organizacyjnych oraz
samodzielnym pracownikom uchwał do realizacji;
d) przesyłanie uchwał Rady organom nadzoru, a także do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego;
e) prowadzenie rejestru uchwał Rady i rejestru zarządzeń Burmistrza;
f) prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków zgłoszonych przez radnych;
g) prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji Rady;
h) organizowanie szkoleń radnym.
2) przekazywanie radnym (sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli) materiałów będących
przedmiotem obrad sesji Rady i posiedzeń komisji;
3) opracowywanie zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji
projektów planów pracy Rady i komisji,
4) obsługa organizacyjna i kancelaryjna Przewodniczącego Rady i jego zastępców;
5) obsługa administracyjna jednostek pomocniczych Gminy oraz współpraca z właściwymi
merytorycznie pracownikiem ds. wyborów sołtysów, Rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli;
6) gromadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do powszechnego wglądu na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej;
7) ogłaszanie przepisów gminnych wydawanych przez Radę;
8) organizowanie obsługi narad zwoływanych przez Przewodniczącego Rady;
9) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ławników do
sądów powszechnych;
10) prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułów honorowych i odznak osobom szczególnie
zasłużonym dla Gminy;
11) przekazywanie Burmistrzowi uchwał Rady, interpelacji, zapytań i wniosków radnych
12) ogłaszanie interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi Burmistrza na tablicy ogłoszeń Urzędu i Biuletynie
Informacji Publicznej.
4. W zakresie obsługi informatycznej :
1) nadzór nad funkcjonowaniem sieci informatycznej w Urzędzie;
2) nadzór nad eksploatacją komputerów, drukarek, skanerów, serwera;
3) planowanie i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego,
4) szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego;
5) montaż i demontaż sprzętu komputerowego oraz ustalanie jego konfiguracji;
6) instalowanie oprogramowania;
7) wymiana danych z innymi bankami danych;
8) tworzenie kopii bezpieczeństwa danych;
9) prowadzenie ewidencji oprogramowań komputerowych;
10) analizowanie stanu i przygotowanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt
komputerowy i oprogramowanie;
11) komputerowe składanie wydawanego przez Urząd informatora samorządowego i przekazywanie na
nośniku elektronicznym lub pocztą elektroniczną do drukarni;
12) redakcja strony internetowej Urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej;
13) obsługa informatyczna wyborów i spisów;
14) nadzór nad sprawnym działaniem kamer rejestrujących przebieg sesji Rady;
15) nadzór nad sprawnym działaniem urządzeń wykorzystywanych do głosowania radnych;
16) prowadzenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centralnego Rejestru Umów.
5. W zakresie ochrony danych osobowych:
1. współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych w zakresie:
1) wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w Urzędzie, zgodnego z wymaganiami RODO;
2) zapewnienia przeszkolenia pracowników Urzędu w zakresie wdrożenia i prawidłowego stosowania
przepisów RODO;
3) inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
4) analizy i weryfikacji spełnienia wymogów zawartych w RODO;
5) przyporządkowania obowiązków nałożonych na administratora danych i procesora przez RODO i analiza spełniania tych obowiązków;
6) szczegółowa analiza środków technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w Urzędzie i ich analiza pod kątem zgodności z RODO;
7) identyfikacja i analiza zasobów w Urzędzie oraz opracowanie na tej podstawie analizy ryzyka i planu postępowania z ryzykiem;
8) dokonanie oceny skutków przetwarzania danych pod kątem związanego z nim ryzyka;
9) działania w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych niezbędnych z punktu widzenia RODO;
10) nadzór nad wywiązywaniem się przez inspektora ochrony danych osobowych z obowiązków zawartych w umowie o świadczenie usługi w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie.
6. W zakresie Biuletynu Informacji Publicznej:
1) wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej na zasadach określonych przepisami;
2) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnionych na podmiotowej stronie biuletynu;
3) uzupełnianie biuletynu o nowe treści informacji publicznych.
7. W zakresie współpracy z zagranicą:
1) koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
innych podmiotów w zakresie współpracy z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej, państw
Unii oraz międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych, których członkiem jest Gmina;
2) współpraca z instytucjami, fundacjami, funduszami i innymi organizacjami dysponującymi środkami
pochodzącymi ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi;
3) poszukiwanie i analiza informacji o:
a) możliwościach uzyskania przez Gminę środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz kredytów preferencyjnych;
b) zasadach sporządzania niezbędnych wniosków i dokumentacji w celu uzyskania środków ze źródeł zagranicznych;
4) udział w konferencjach, naradach i szkoleniach dotyczących współpracy w zakresie określonym w pkt. 2 i 3;
5) reprezentowanie Gminy w bieżących kontaktach z międzynarodowymi zrzeszeniami społeczności lokalnych i regionalnych, których członkiem jest Gmina;
6) zapewnienie kompleksowej obsługi delegacji zagranicznych przebywających w Gminie na zaproszenie władz Gminy;
7) tłumaczenie bieżącej korespondencji zagranicznej na potrzeby Urzędu;
8) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych, sportowych w ramach zawartych porozumień i umów z zagranicznymi miastami partnerskimi;
9) realizowanie we współpracy z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedsięwzięć promocyjnych;
10) przygotowywanie podróży zagranicznych Burmistrza i osób przez niego delegowanych.
8. W zakresie integracji i wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych:
1) prowadzenie działań związanych z aktywizacją, integracją społeczną i poprawą jakości życia osób
starszych i niepełnosprawnych na terenie gminy Dzierzgoń;
2) kreowanie i koordynowanie polityki senioralnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na
terenie gminy;
3) kreowanie i koordynowanie polityki równego dostępu do przestrzeni publicznej i usług publicznych na
terenie gminy;
4) realizacja uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie powołania Dzierzgońskiej Rady
Seniorów;
5) współpraca z Dzierzgońską Radą Seniorów, w tym reprezentowanie Burmistrza Dzierzgonia na
posiedzeniach Rady;
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych;
7) prowadzenie i koordynowanie działań związanych z opiniowaniem projektów realizowanych przez
gminę Dzierzgoń zadań inwestycyjnych i remontowych pod kątem ich dostosowania do potrzeb
niepełnosprawnych;
8) współudział w opracowaniu gminnych projektów strategicznych dotyczących osób starszych
i niepełnosprawnych;
9) koordynowanie spraw związanych z ochroną, profilaktyką i promocją zdrowia osób starszych
i niepełnosprawnych;
10) podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia w życie programu „Dzierzgońska Karta Seniora”
i nadzorowanie i koordynacja jego realizacji;
11) prowadzenie działań w celu realizacji przez gminę projektów na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
12) koordynowanie działań dotyczących organizacji gminnych imprez integracyjnych oraz
dedykowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym organizacja Dzierzgońskich
Senioraliów, przy współpracy z Dzierzgońskim Ośrodkiem Kultury;
13) koordynowanie działań w Urzędzie dotyczących stron uprawnionych w rozumieniu ustawy o języku
migowym i innych form komunikowania;
14) udział w zespołach zadaniowych powoływanych przez Burmistrza, których przedmiotem pracy są
działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych;
15) stworzenie i prowadzenie zakładki tematycznej poświęconej osobom starszym i niepełnosprawnym
w gminnych publikatorach;
16) opracowywanie i przekazywanie materiałów do mediów;
17) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, kart informacyjnych do Poradnika Klienta,
zarządzeń Burmistrza z zakresu obowiązków przydzielonego stanowiska;
18) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych kierowane do Burmistrza;
19) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z zakresu swoich obowiązków;
20) wykonywanie zadań wynikających z rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi, w tym rozliczanie dotacji przyznanych dla organizacji zajmujących się sprawami
osób starszych i niepełnosprawnych.

Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego należy w szczególności:
1. W zakresie inwestycji:
1) podejmowanie czynności związanych z planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji
(plany inwestycyjne, opinie i uzgodnienia, zlecenia i umowy);
2) nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami;
3) prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, finansowaniem i realizacją inwestycji (dokumentacja prawna i techniczna, protokoły odbioru, zaopatrzenie materiałowe, sprawozdania
z realizacji, ewidencja inwestycji, nadzór inwestycyjny);
4) przygotowaniu materiałów przetargowych na zadania realizowane w ramach inwestycji;
5) sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji rzeczowo - finansowej inwestycji gminnych;
6) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zadania określone w budżecie Gminy;
7) koordynacja opracowania corocznej aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Planu Rozwoju Lokalnego;
8) koordynacja realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;
9) opracowywanie opinii, szacunku kosztów zadań inwestycyjnych i remontowych przygotowywanych
i realizowanych przez inne stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne Gminy;
10) przygotowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł
pozabudżetowych;
11) przygotowywanie części merytorycznej sprawozdań i informacji z dofinansowania zadań ze źródeł
pozabudżetowych;
13) współpraca ze Skarbnikiem, referatami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw
dotyczących realizacji i finansowania inwestycji;
14) współpraca z referatami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw dotyczących
realizacji i finansowania remontów.
2. W zakresie gospodarki przestrzennej :
1) sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy oraz planów rozwoju architektoniczno- budowlanego;
2) przedkładanie studium do zaopiniowania organom właściwym do ich uzgodnienia;
3) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy;
4) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów
planistycznych;
5) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;
6) wykładanie projektu planu do publicznego wglądu oraz przyjmowanie protestów i zarzutów
dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego;
7) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie jego odpisów i wyrysów,
a w przypadku jego braku ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
8) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
9) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny;
10) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
11) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;
12) przygotowanie dokumentów do ustalania w drodze decyzji opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej
uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
13) przygotowywanie dokumentów i zlecanie decyzji o ustalanie warunków zabudowy dla obszarów
nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
14) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
15) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy
administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy
i zagospodarowania trenu,
4. W zakresie nieruchomości i geodezji :
1) gospodarka nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości w zakresie ustalonym
w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, w szczególności:
a) tworzenie zasobu nieruchomości na cele zabudowy Gminy, sporządzanie dla nich dokumentacji
geodezyjno– projektowej;
b) zbywanie nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych w planach zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie,
trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne;
c) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości;
d) podziały nieruchomości;
e) zlecanie ustalenia ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich;
f) przygotowywanie projektów aktów prawnych ustalających ceny i wysokość opłat za grunty,
budynki, lokale i inne obiekty;
g) orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego, użytkowania lub prawa trwałego zarządu;
2) ustanawianie hipoteki zwykłej zabezpieczającej wierzytelności Gminy;
3) przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących nabycia, zbycia, wydzierżawienia i najmu
komunalnych nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata;
4) określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntów przy sprzedaży lokali;
5) określenie wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz
współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy;
6) opracowywanie projektów zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach
wielomieszkaniowych;
7) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie oddawania nieruchomości w trwały zarząd oraz
orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu;
8) prowadzenie postępowania w sprawie ustalania cen gruntów, budynków, lokali i urządzen trwale
z gruntem związanych;
9) aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów;
10) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie dodatkowych opłat za niezagospodarowanie gruntu
w terminie;
11) zagospodarowanie wspólnot gruntowych;
12) prowadzenie spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
13) przygotowywanie projektów informacji o stanie mienia komunalnego w części dotyczącej
nieruchomości komunalnych;
14) występowanie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kwidzynie Zamiejscowy Oddział Ksiąg
Wieczystych w Sztumie o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących własnością
gminy;
15) współdziałanie z kancelarią notarialną w zakresie :
a) przygotowania aktów sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy;
b) przejmowanie gruntów i nieruchomości zabudowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz
innych podmiotów, niezbędnych dla realizacji zadań Gminy;
16) dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości :
a) przygotowanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości;
b) przygotowanie upoważnienia dla geodety do wykonania ustalenia przebiegu granic;
c) przygotowanie decyzji administracyjnej o rozgraniczeniu nieruchomości;
d) ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez
geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami, zwrot geodecie dokumentacji
do uzupełnienia;
e) przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody
lub nie ma podstaw prawnych do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
17) umarzanie postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi;
18) przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do sądów rejonowych właściwych
do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwego starosty;
19) wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości:
a) wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod
drogi;
b) prowadzenie postępowania związanego z ustaleniem odszkodowania za działki gruntu, które
przeszły własność gminy lub co do których gmina uzyskała prawo użytkowania wieczystego,
a także z tytułu wygaśnięcia tego prawa;
20) prowadzenie postępowania dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie
z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
21) prowadzenie ewidencji gruntów stanowiących własność gminy Dzierzgoń;
22) sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych;
23) organizowanie przetargów na sprzedaż mienia komunalnego;
24) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych;
25) prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów w mieście oraz nadawanie numeracji porządkowej
nieruchomościom.
5. W zakresie gospodarki komunalnej:
1) nadzór nad realizacją zadań przez inne podmioty w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń
komunalnych, szczególnie w zakresie
a) utrzymania kanalizacji deszczowej;
b) utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń małej architektury (place zabaw, ławki,
huśtawki, itp.)
2) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych oraz dbanie o właściwe ich utrzymanie;
3) wydawanie zaleceń określających zasady zarządzania cmentarzami komunalnymi;
4) organizowanie opieki nad cmentarzami wojennymi;
5) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem na terenie miasta targowisk oraz organizacją
handlu targowiskowego (z wyjątkiem opłaty targowej);
6) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat za usługi komunalne w zakresie ustalonym
w obowiązujących przepisach.
7) realizowanie uchwały Rady w sprawie opłat za reklamy na gruntach i nieruchomościach gminnych.
6. W zakresie rozwoju Gminy:
1) wdrażanie strategii rozwoju oraz powiązanych z nią planów finansowych i operacyjnych;
2) monitorowanie i aktualizowanie programów rozwoju Gminy i związanych z nią programów
operacyjnych oraz nadzór nad ich realizacji;
3) zbieranie informacji na temat źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pochodzących
z programów pomocowych i funduszy strukturalnych przeznaczonych na inwestycje infrastruktury
komunalnej;
4) koordynowanie i merytoryczne przygotowanie wniosków o przyznanie środków z funduszy
pomocowych sporządzanych przy współpracy pracowników Urzędu;
5) przygotowywanie samodzielnie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych;
6) lobbing i monitorowanie złożonych projektów i wniosków;
7) wdrażanie programów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
8) opracowywanie wniosków na dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji
infrastrukturalnych;
9) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach kompleksowej obsługi
realizowanych projektów i wniosków.
7. W zakresie zarządzania drogami, łączności, oświetlenia i estetyki gminy:
1) wydawanie opinii w sprawie dróg w zakresie określonym w przepisach o drogach publicznych;
2) prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem drogi do kategorii dróg gminnych;
3) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg lokalnych gminnych
oraz ulic i chodników;
4) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg lokalnych gminnych oraz ulic
i chodników;
5) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg lokalnych gminnych obiektów
nie związanych z gospodarką drogowa;
6) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi lokalnej gminnej;
7) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi lokalnej gminnej do stanu poprzedniego w razie
jego naruszenia;
8) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego w mieście oraz znaków
drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
9) współdziałanie z jednostkami telekomunikacyjnymi w zakresie rozbudowy i utrzymania sieci
łączności i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie łączności telefonicznej;
10) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tablic z nazwami ulic i placów;
11) prowadzenie ewidencji dróg gminnych;
12) dbanie o estetykę gminy i utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni miejskiej;
13) przygotowywanie dokumentów przetargowych z zakresu inwestycji, remontów, utrzymania, w tym
zimowego, dróg gminnych;
14) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
oświetlenia świątecznego .
8. W zakresie rolnictwa:
1) prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą na terenie Gminy;
2) likwidowanie lub przenoszenie hodowli w przypadku braku właściwych pomieszczeń i niezachowania
podstawowych wymogów sanitarnych;
2) prowadzenie spraw związanych z łowiectwem na terenie Gminy;
3) współdziałanie z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób
zwierząt;
4) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ochronie przyrody,
gruntów rolnych i leśnych, prawa wodnego;
5) współdziałanie z organizacjami rolników;
6) prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym;
7) realizowanie zadań w zakresie obowiązującej sprawozdawczości dotyczącej spraw rolnych;
8) pomoc rolnikom w przygotowaniu wniosków o dopłaty z UE;
9) realizacja zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie zwierząt;
10) prowadzenie spraw związanych z agroturystyką;
11) prowadzenie spraw określonych w ustawie o Funduszu sołeckim i aktach wykonawczych do tej
ustawy;
12) występowanie do wojewody o powołanie komisji do szacowania strat w przypadku ekstremalnych
warunków pogodowych
9. W zakresie obsługi jednostek pomocniczych :
1) organizacja i przeprowadzanie zebrań wiejskich w sprawie wyboru organów jednostek
pomocniczych;
2) organizacja i przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia, połączenia lub
podziału sołectwa;
3) organizacja i pomoc w przeprowadzeniu corocznych zebrań Burmistrza z mieszkańcami sołectw;
4) zaopatrzenie w tablice ogłoszeń, pieczęcie, tablice informacyjne;
5) opracowywanie projektów statutów jednostek pomocniczych i ich zmian;
6) prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych;
7) obsługa administracyjna Rad Sołeckich.
10. W zakresie zamówień publicznych:
1) udzielanie wyjaśnień pracownikom przy opracowywaniu projektu dokumentów do postępowań
realizowanych przez referaty Urzędu;
2) weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów przygotowywanych przez członków
komisji przetargowych;
3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań;
4) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych;
5) organizowanie szkoleń dla pracowników oraz upowszechnianie wykładni prawnych Urzędu
Zamówień Publicznych i orzeczeń sądowych dotyczących zamówień publicznych.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego, w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza
przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński;
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego;
c) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;
d) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu
jednej ze stron;
e) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
f) uznanie ojcostwa;
g) uznaniu przez ojca dziecka poczętego, lecz nie narodzonego;
h) nadaniu dziecku nazwiska matki;
2) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu do złożenia
oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego;
3) przyjmowanie zgłoszeń urodzeń dzieci i zgonów;
4) wykonywanie obowiązków należących na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego do
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w szczególności:
a) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego;
b) sporządzanie aktów urodzenia;
c) sporządzanie aktów małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego;
d) sporządzanie aktów zgonu;
e) prostowanie, ustalanie treści, odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
f) sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego;
g) wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz
o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego;
5) wydawanie decyzji wynikających z przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego;
6) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego;
7) sprawy odznaczeń.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
w szczególności należy:
1. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
1) prowadzenie ewidencji ludności oraz związanej z tym dokumentacji;
2) prowadzenie spraw i przekazywanie informacji w systemie PESEL dla WKU i innych organów
i urzędów, w tym nadawanie i upowszechnianie numeru ewidencyjnego w ramach wdrażania
systemu PESEL;
3) nadzór nad wykonywaniem obowiązku meldunkowego oraz wydawanie decyzji administracyjnych
w tym zakresie;
4) wprowadzanie zmian do terenowej bazy danych ewidencji ludności na podstawie zgłoszeń
meldunkowych, postanowień sądów i decyzji administracyjnych;
5) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji
w tym zakresie;
6) ustalanie tożsamości osób legitymujących się jednakowymi danymi;
7) udostępnianie danych osobowych oraz odmowa udostępniania informacji osobowych,
8) prowadzenie kartotek: wydanych dowodów osobistych, osób zmarłych, osób, które wyjechały za
granicę;
9) sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
10) prowadzenie rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów;
11) informowanie dyrektorów przedszkola, szkół i placówek o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji
dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat.
2. W zakresie działalności gospodarczej:
1) pomoc klientom Urzędu w dokonywaniu wpisu, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności
gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
3) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym;
4) wydawanie licencji na przewóz taksówką;
5) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym.
3. W zakresie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:
1) rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny;
2) prowadzenie postępowań związanych z wydaniem Karty;
3) nadawanie numeru Karty Dużej Rodziny;
4) wydawanie duplikatu Karty;
5) wydawanie `w imieniu Burmistrza decyzji o odmowie wydania Karty;
6) informowanie członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu uprawnieniach;
7) przygotowywanie informacji o uprawnieniach rodzin wielodzietnych i publikacja jej na stronie BIP
Urzędu;
8) obsługa programu komputerowego do realizacji rządowego programu.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. oświaty, należy w szczególności:
1. Prowadzenie oraz nadzór nad działalnością szkół i przedszkola w zakresie wynikającym
z obowiązku organu prowadzącego, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem i likwidacją przedszkoli i szkół
podstawowych;
2) koordynacja i nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi poprzez:
a) zapewnienie warunków obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej;
b) opiniowanie pod względem rzeczowym planów finansowych;
c) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków działania, w tym
bezpiecznych, higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
d) podejmowanie działań w celu wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;
e) współdziałanie z właściwymi komórkami Urzędu przy ustalaniu potrzeb remontowych obiektów
przedszkolnych i szkolnych;
3) przygotowanie projektu planu sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz granic ich
obwodów;
4) współdziałanie z Kuratorem Oświaty w realizacji programu wychowawczo-dydaktycznego
w placówkach oświaty;
5) realizacja zaleceń wynikających z czynności nadzoru organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
6) analizowanie i opiniowanie projektów organizacyjnych przedszkola i szkół;
7) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora przedszkola i szkół;
8) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym
nauczycieli przedszkola i szkół;
9) opracowanie zasad (regulaminów) wynagradzania nauczycieli przedszkola i szkół;
10) opracowanie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym;
11) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza nauczycielom i uczniom;
12) opracowanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Finansów;
13) koordynowanie współpracy szkół ze stowarzyszeniami kultury, kultury fizycznej i turystyki w celu jej
upowszechniania;
14) współorganizowanie wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży szkolnej;
15) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewniania opieki zdrowotnej nad dziećmi
w przedszkolu i szkołach;
16) organizowanie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomocy społecznej dla
najuboższych uczniów;
17) kontrola spełniania obowiązku nauki;
18) prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej w zakresie przypisanym
jednostkom samorządu terytorialnego;
19) organizacja i nadzór dowozu uczniów do szkół gminnych;
20) organizowanie i realizowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ( stypendia
i zasiłki szkolne);
21) prowadzenie spraw związanych z refundacją pracodawcom kosztów nauki zawodu;
22) prowadzenie rejestru szkół i placówek niepublicznych na terenie gminy;
23) nadzór i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
24) zbieranie informacji na temat źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
pochodzących z programów pomocowych i funduszy strukturalnych przeznaczonych na oświatę;
25) merytoryczne przygotowanie wniosków o przyznanie środków z funduszy pomocowych na
realizację projektów oświatowych;
26) przeprowadzanie procedur zamówień publicznych, monitoring, sprawozdawczość, rozliczanie
w zakresie realizowanych projektów oświatowych.
2. W zakresie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w granicach liczby punktów sprzedaży, ustalonej dla Gminy;
2) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) prowadzenie rejestru zezwoleń.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obronnych i reagowania kryzysowego,
w szczególności należy:
1. W zakresie spraw obronnych i reagowania kryzysowego:
1) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
2) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych;
3) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez żołnierzy
bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznaniu ich za jedynych żywicieli rodzin;
4) reklamowanie osób od obowiązku pełnienia służby wojskowej, w tym w razie ogłoszenia mobilizacji
i wojny;
5) orzekanie o przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin, na pokrywanie należności
mieszkaniowych, opłat eksploatacyjnych i świadczeń rekompensujących;
6) wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz
współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi;
7) nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
8) organizowanie akcji kurierskiej w celu natychmiastowego doręczenia kart powołania do stawienia się
w jednostkach żołnierzy rezerwy;
9) prowadzenie spraw dotyczących uwzględniania postulatów odnoszących się do potrzeb Sił
Zbrojnych przekazywanych przez upoważnione do tego organy lub organy obrony cywilnej;
10) prowadzenie spraw związanych z reagowaniem kryzysowym, w tym: przeciwdziałanie skutkom
zdarzeń o charakterze terrorystycznym, opracowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,
kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem
zagrożeń na ternie gminy , obronnością kraju, stanem bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
oraz ochrony przeciwpożarowej Urzędu;
11) zabezpieczenie warunków sprawnego funkcjonowania OSP;
12) współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie koordynacji prac systemu ratowniczo –
gaśniczego;
13) analiza i ocena stanu ochrony przeciwpożarowej Gminy;
14) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;
15) prowadzenie dokumentacji formacji obrony cywilnej, przyjęcia ludności przybyłej w wyniku
ewakuacji, sprzętu obrony cywilnej i innej;
16) planowanie i zaopatrywanie formacji obrony cywilnej oraz ludności w sprzęt i środki ochrony
indywidualnej
17) organizowanie akcji ratowniczej w razie powodzi.
2. W zakresie upowszechniania kultury:
1) opiniowanie planów i programów upowszechniania kultury;
2) prowadzenie ewidencji (rejestru) instytucji i placówek kultury;
3) inspirowanie działań w zakresie współpracy placówek oświatowych, instytucji i stowarzyszeń kultury,
sportu i rekreacji;
4) współdziałanie przy realizacji zadań wynikających z ustawy o upowszechnianiu kultury z Dyrektorem
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w Dzierzgoniu;
5) pomoc organizacyjna i współpraca w prowadzeniu gminnych instytucji kultury oraz innych placówek
upowszechniania kultury prowadzone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej i osoby fizyczne na terenie miasta i gmin;
6) wyrażanie opinii w sprawie likwidacji gminnych instytucji kultury, przyjmowanie zawiadomień
o zamiarze likwidacji gminnych instytucji kultury;
7) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, opiniowanie powierzania społecznym
i pozarządowym organizacjom realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i środków
finansowych na ich realizację;
8) nadzór na działalnością jednostek upowszechniania kultury: sporządzanie analiz działalności, ocen
i informacji zbiorczych dotyczących działalności instytucji kultury;
9) współdziałanie w zakresie organizacji imprez masowych i innych imprez, których organizatorem jest
Gmina oraz stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną, ekologiczną, sportową i rekreacyjną,
integracji osób niepełnosprawnych;
10) opiniowanie projektów statutów gminnych instytucji kultury;
11) pomoc w opracowywaniu wniosków przez beneficjentów o dofinansowanie wydarzeń kulturalnych
o charakterze ponadlokalnym skierowanych do Starostwa Powiatowego ,Urzędu Marszałkowskiego,
Euroregionu BAŁTYK i innych instytucji lub fundacji;
12) współdziałanie przy opracowaniu kalendarza imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych oraz
jego opiniowanie.
3. W zakresie promocji:
1) realizowanie we współpracy z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi
podmiotami przedsięwzięć promocyjnych, wynikających z podpisanych przez Gminę porozumień
o współpracy;
2) opracowywanie oraz udział w opracowywaniu przez inne podmioty materiałów (biuletynów, folderów,
informatorów, map, itp.) promujących osiągnięcia i możliwości gospodarcze oraz walory Gminy;
3) udział w targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach poświęconych promocji Gminy;
4) współpraca w zakresie promocji Gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz
organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
5) koordynowanie działań promocyjnych (promocji kulturalnej, turystycznej, gospodarczej
i zagranicznej), przygotowywanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem Gminy;
6) podejmowanie działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy w kraju i za granicą
(promocja zewnętrzna);
7) podejmowanie wszelkich działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy wśród
mieszkańców (promocja wewnętrzna);
8) współpraca przy opracowywaniu strony internetowej Gminy.
4. W zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki:
1) opracowywanie kierunków i programów rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz
sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
2) współpraca w zakresie kultury fizycznej ,sportu i turystyki z innymi samorządami, związkami
i organizacjami sportowymi;
3) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i turystyki mających siedzibę na terenie gminy;
4) wnioskowanie w zakresie remontów i inwestycji gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych
i turystycznych;
5) prowadzenie ewidencji (rejestru) obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych;
6) współdziałanie ze społecznym ruchem sportowym, opiniowanie, powierzania społecznym
i pozarządowym organizacjom realizację zadań z zakresu sportu masowego i kultury fizycznej oraz
środków finansowych na ich realizację;
7) współdziałanie z nauczycielami wychowania fizycznego przy organizowaniu imprez sportoworekreacyjnych.
5. W zakresie zdrowia:
1) tworzenie, przekształcanie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,
2) współdziałanie przy zwalczaniu chorób zakaźnych,
3) inicjowanie, propagowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
4) współpraca z podmiotami opieki zdrowotnej.
6. W zakresie spraw obywatelskich i społecznych:
1) przyjmowanie zawiadomień, wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór
nad ich przebiegiem:
2) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz kontrola przestrzegania zasad
ich przeprowadzania;
3) sprawy repatriacji i narodowościowe:
4) przygotowywanie zezwoleń na organizację imprez masowych.
7. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) współpraca z rządowymi i pozarządowymi agendami oraz organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy, w obszarze kultury fizycznej, sportu, zdrowia, kultury, rekreacji
w szczególności:
a) określenie zasad współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami prowadzącymi
działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną;
b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność
organizacji pozarządowych;
c) prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem ofert składanych
przez organizacje pozarządowe, dotyczących planowanej realizacji zadań własnych gminy
w zakresie: kultury fizycznej, sportu, zdrowia, kultury, rekreacji
d) planowanie, nadzór i kontrola wykorzystania dotacji z zakresu , o który mowa w pkt c)
przyznanych organizacjom pozarządowym;
e) współdziałanie z referatami w zakresie konsultacji i pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny
działalności organizacji pozarządowych działających w gminie;
f) sporządzanie umów i porozumień na realizację zadań zleconych z zakresu, o którym mowa w pkt c;
g) rozliczanie środków finansowych, przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych;
h) kontrola prawidłowości wydatkowania przydzielonych środków na realizację zadań;
2) koordynowanie spraw związanych z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i związków;
3) współdziałanie z pracownikiem odpowiedzialnym za współpracę z osobami starszymi
i niepełnosprawnymi w opracowaniu rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
8. Prowadzenie archiwum zakładowego.

Do zadań samodzielne stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
w szczególności należy:
1. W zakresie ochrony środowiska:
1) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska
realizowanych przez wszystkie jednostki gospodarcze na terenie Gminy;
2) prowadzanie spraw związanych z regulacją stosunków wodnych na gruntach;
3) współpraca przy organizowaniu akcji ratowniczej w razie powodzi;
4) ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy i korzy stania z urządzeń technicznych oraz środków
transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji;
5) nakazywanie użytkownikowi maszyn lub urządzeń technicznych do wykonania czynności
ograniczających uciążliwości dla środowiska;
6) realizacja zadań Gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości porządku w gminach, ustawie
o odpadach , ustawie o ochronie przyrody, nieprzypisanych innym pracownikom, w tym
przygotowywanie projektów uchwał Rady w tym zakresie;
7) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów dokumentów o środowisku i jego ochronie;
8) prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
planowanej inwestycji;
9) tworzenie lub współtworzenie programów i planów w zakresie ochrony środowiska określonych
w ustawie o odpadach i ustawie o ochronie przyrody oraz ich wdrożenie i monitorowanie;
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
z terenów nieruchomości oraz ustalaniem opłat z tego tytułu;
11) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew lub krzewów;
12) ewidencja pomników przyrody;
13) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
14) współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacji ekologicznej;
15) utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni miejskiej;
16) realizacja zadań Gminy określonych w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze ;
17) prowadzenie kontroli nad utrzymaniem przez osoby fizyczne i jednostki gospodarcze w należytym
stanie posiadanych instalacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych oraz urządzeń do podczyszcznia
ścieków i wód opadowych.
2. W zakresie rozwoju:
1) zbieranie informacji na temat źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pochodzących
z programów pomocowych i funduszy strukturalnych przeznaczonych na inwestycje z zakresu
ochrony środowiska, gospodarki odpadami, mieszkalnictwa i odnawialnych źródeł energii;
2) merytoryczne przygotowanie wniosków o przyznanie środków z funduszy pomocowych
sporządzanych przy współpracy pracowników Urzędu;
3) współudział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zadań zakresu ochrony środowiska,
gospodarki odpadami, mieszkalnictwa i odnawialnych źródeł energii;
4) lobbing i monitorowanie złożonych projektów i wniosków;
5) prowadzenie spraw dotyczących przekształceń własnościowych gminnych jednostek
organizacyjnych;
6) prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem Gminy do spółek lub przekazania do nich majątku
Gminy.
3. W zakresie spraw lokalowych:
1) opracowanie i realizowanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz kryteriów
wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności;
2) obsługa administracyjna komisji mieszkaniowej rozpatrującej wnioski o przydział lokalu
mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy oraz przygotowywanie
przydziału lokalu;
3) określenie kryteriów przyznawania lokali socjalnych;
4) opracowywanie projektów list oraz list ostatecznych, wskazujących osoby, z którymi w danym roku
będą zawierane umowy najmu w pierwszej kolejności;
5) przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowania w sprawie wyłonienia najemcy
lokali użytkowych;
6) kwalifikowanie osób do wykonania we własnym zakresie remontu lokalu mieszkalnego, który został
przeznaczony na ten cel;
7) załatwianie spraw związanych z zamianami lokali mieszkalnych;
8) opracowywanie propozycji stawek czynszu regulowanego oraz czynszu za lokale socjalne;
9) prowadzenie, wraz z innymi pracownikami wyznaczonymi przez Burmistrza, spraw związanych
z reprezentowaniem Gminy jako właściciela lokali we wspólnotach mieszkaniowych;
10) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów dotyczących rozbudowy gminnego zasobu
mieszkaniowego.
4. W zakresie gospodarki odpadami:
1) przygotowywanie projektów uchwał, których obowiązek podjęcia przez organ stanowiący wynika
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie
przyrody;
2) nadzór nad funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) dokonywanie corocznej analizy sprawozdań i informacji ze stanu gospodarki odpadami;
4) współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
odbiór i zagospodarowanie odpadów;
5) monitorowanie wspólnie z innymi służbami przestrzegania programu utrzymania porządku i czystości
w gminie;
6) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska i innym instytucjami
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
5. W zakresie gospodarki komunalnej:
1) współudział w opracowywaniu planów budowy, modernizacji i remontów urządzeń komunalnych
Gminy;
2) nadzór nad realizacją zadań przez inne podmioty w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń
komunalnych, szczególnie w zakresie:
a) zaopatrzenia ludności w wodę;
b) odprowadzania ścieków;
d) wywozu nieczystości stałych i płynnych;
g) ogrzewania budynków mieszkalnych;
3) współpraca przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych lub modernizacyjnych Gminy
zapewniających pożądany rozwój i właściwe funkcjonowania usług komunalnych, szczególnie
w zakresie zaopatrzenia gospodarstw domowych w ekologiczne nośniki ciepła;
6. W zakresie ochrony zabytków:
1) prowadzenie ewidencji (rejestru) dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków;
2) zapewnienie ochrony zabytków kultury i pomników oraz podejmowanie w nagłych wypadkach decyzji
w celu zabezpieczenia zabytków i zawiadomienie o zagrożeniu właściwych organów;
3) oznakowania zabytków nieruchomych;
4) opieka nad pomnikami i miejscami pamięci,
5) przygotowywanie wniosków o wpis do rejestru zabytków;
6) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu zabytkowego;
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji celowej na prace restauratorskie,
konserwatorskie i roboty budowlany przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Straż Miejska  - zadania, strukturę organizacyjną, organizację i porządek pracy oraz związane
z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, określa Regulamin Straży Miejskiej w Dzierzgoniu
nadany Zarządzeniem nr 681/2014 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 5 maja 2014 r.

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Chmielewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Chmielewski
Data wprowadzenia:2019-04-10 12:08:25
Opublikował:Grzegorz Chmielewski
Data publikacji:2019-04-10 12:27:30
Ostatnia zmiana:2019-04-10 12:27:33
Ilość wyświetleń:494

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij