Data posiedzenia:
2023-05-31

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
GODZINA POSIEDZENIA 14:00, MIEJSCE POSIEDZENIA - SALA NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO

Porządek obrad obejmuje:

1)Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2)Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3)Uwagi radnych do protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
15 maja 2023 r.
4)Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między
sesjami
a)przedstawienie informacji,
b)dyskusja i przyjęcie informacji.
5)Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym - na piśmie).
6)Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń:
a)przedstawienie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń - ref. Burmistrz Dzierzgonia - Jolanta Szewczun,
b)debata nad raportem o stanie Gminy Dzierzgoń za rok 2022,
- głosy radnych,
- głosy mieszkańców.
7)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia wotum zaufania:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Przewodniczący Rady - Ryszard
Świder,
b)podjęcie uchwały.
8)Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2022 r. wraz ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Dzierzgoń za 2022 rok oraz informację
o stanie mienia komunalnego i udzielenia absolutorium:
a)Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b)zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Dzierzgonia za 2022 r. - ref. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej -Mateusz Lepka,
c)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
d)dyskusja.
9)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2022 rok:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b)podjęcie uchwały.
10)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium
z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2022 r.:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Przewodniczący Rady -
Ryszard Świder,
b)podjęcie uchwały.
11)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2023 rok:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
12)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierzgoń na lata 2023-2030:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
13)Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku na pokrycie deficytu:
a)przedstawienie projektu uchwał - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
14)Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
15)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
obejmującej działkę Nr 52/9 położoną w obrębie Ankamaty, gmina Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska-Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
16)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę Nr 191/31 położoną przy ul. Linki w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
17)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz
z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Okrzei w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
18)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz
z udziałem w gruncie, położonego w Stanowie, gmina Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
19)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz
z udziałem w gruncie, położonego w Miniętach, gmina Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
20)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
w obrębie Nowiec, gmina Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
21)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie Nowiec, gmina Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
22)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działki Nr 157, Nr 158 i Nr 159, położone w obrębie Minięta, gmina Dzierzgoń. :
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
23)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 856 położonej w obrębie 1 - Dzierzgoń, Gmina Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
24)Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów w obrębie Bruk, w gminie Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
25)Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów, położonych w obrębach
geodezyjnych Chojty, Budzisz i Bruk, gmina Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
26)Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonego terenu w obrębie Żuławka Sztumska,
w gminie Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
27)Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska,
Budzisz, Chojty, Poliksy, gmina Dzierzgoń, pod nazwą "Wiatraki-Chojty":
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
28)Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Dzierzgoń, w obrębach geodezyjnych: Bruk, Chojty, Żuławka Sztumska:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
29) Wolne wnioski i informacje.
30) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
31) Zamknięcie sesji.


Uwagi: