Data posiedzenia:
2023-09-14

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
GODZINA POSIEDZENIA 14:00, MIEJSCE POSIEDZENIA - SALA NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3.Uwagi radnych do protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
28 czerwca 2023 r.
4.Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między
sesjami:
a)przedstawienie informacji - Burmistrz Dzierzgonia - Jolanta Szewczun,
b)dyskusja i przyjęcie informacji
5.Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym - na piśmie).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dzierzgoń na lata 2023-2030".:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska-Dura,
b) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Dzierzgoniu;
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska-Dura,
b) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 r.:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b)podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2023-2030:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. z-ca Burmistrza -Aleksandra Kun,
b)podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu
sportowo-rekreacyjnego Orlik w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Z-ca Burmistrza - Aleksandra Kun,
b) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie współdziałania Gminy Dzierzgoń z województwem Pomorskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń;
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska-Dura,
b)podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Dzierzgoniu, utworzonych z udziałem Gminy Dzierzgoń, stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku;
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska-Dura,
b) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu;
c)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska-Dura,
d)podjęcie uchwały.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
20. Zamknięcie sesji.


Uwagi: