Data posiedzenia:
2021-12-30

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zapraszam na XXIII sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego, dnia 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00.

Porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.
3) Uwagi radnych do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 18 listopada 2021 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a) przedstawienie informacji – Burmistrz Dzierzgonia Jolanta Szewczun
b) dyskusja i przyjęcie informacji
5) Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6) Rozpatrzenie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działaniach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie sprawozdania – ref. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Grzegorz Zawistowski,
b) dyskusja i przyjęcie sprawozdania.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2021 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3162G ul. Mickiewicza i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3165D ul. Kościuszki w Dzierzgoniu:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik Halina Redlin,
b) podjęcie uchwały.
11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2022-2030:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik Halina Redlin
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń,
c) odczytanie opinii Komisji Stałych przez jej Przewodniczących,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
12) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem – ref. Skarbnik Halina Redlin,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej Burmistrza Dzierzgonia na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
c) odczytanie opinii Komisji Stałych przez jej Przewodniczących,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dzierzgoń na lata 2022-2030”:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS Marta Budzińska
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
14) Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Dzierzgoń na 2022 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS Marta Budzińska
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
15) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Dzierzgoń do realizacji projektu pn. Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu – kolejny etap rozwoju usług społecznych:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Dyrektor MOPS Marta Budzińska
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
16) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Dzierzgoń do realizacji projektu pn. Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych:
a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Dyrektor MOPS Marta Budzińska
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
17) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Wschodnie Powiśle”:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz Daria Mietlewska-Dura
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
18) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dzierzgoń części zadań Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie organizacji publicznego transportu drogowego:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Zastępca Burmistrza Aleksandra Kun
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
19) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Zastępca Burmistrza Aleksandra Kun
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
20) Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie określenia przysw sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunkówtanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarktórych właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dzierzgoń:ządzającym jest gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Zastępca Burmistrza Aleksandra Kun
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
21) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diety przysługującej radnemu, sołtysowi i przewodniczącemu osiedla oraz zwrotu kosztów podróży:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz Daria Mietlewska-Dura
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dzierzgonia:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz Daria Mietlewska-Dura
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
23) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń, w obrębach geodezyjnych: 1-Dzierzgoń, Morany, Nowiec, Ankamaty, Blunaki, Bruk:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Jerzy Sulim
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
24) Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Jerzy Sulim
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
25) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych o Nr 636 i 637, położonych w obrębie Bągart, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Jerzy Sulim
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
26) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Świder,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
27) Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych – ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.
28) Wolne wnioski i informacje.
29) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
30) Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Świder


Uwagi: