OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie uchwały nr XL/415/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Dzierzgonia

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu http://bip.dzierzgon.pl i na stronie oficjalnej gminy Dzierzgoń www.dzierzgon.pl w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu projektu uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Termin rozpoczęcia konsultacji 19 maja 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji 26 maja 2021 r .

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnego stanowiska można przesłać w terminie do dnia:

26 maja 2021 r.

- na adres: e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl

- na adres: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w sprawie: projektu uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Dzierzgoń.