Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 3 Edukacja
Działanie: 3.1 Edukacja przedszkolna
Tytuł projektu: "Wzmacniamy gminne przedszkola" - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń
Wartość całkowita: 508 904,13 zł
Kwota dofinansowania: 432 568,51 zł
Poziom dofinansowania: 85%
Termin zakończenia realizacji: 10.2018 r.

Projekt skierowany zostanie do 170 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat (w tym do 3-4 latków w zakresie tworzenia miejsc przedszkolnych,3-6 łatków w zakresie podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej) uczęszczających do 2 przedszkoli w Gminie Dzierzgoń (Przedszkole Tęczowe w Dzierzganiu wraz z Filią w Żuławce Sztumskiej i Oddział Przedszkolny przy SP w Bągarcie-3 budynki), do 20 nauczycieli oraz 200 opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększona ilość trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie gminy Dzierzgań do 30.09.2017 r.poprzez kompleksowe wsparcie Tęczowego Przedszkola w Dzierzganiu, oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bągarcie

Cele szczegółowe: 

a) upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc w istniejących placówkach-remontu jednej z placówek oraz doposażenie obu, 

b) podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowaniach przedszkolnego (oparte o diagnozę potrzeb) poprzez zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, kompetencje społ-emocjonalne oraz kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze dla dzieci w tym z zakresu sprawności fizycznej, rozwoju mowy oraz kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu planuje się również organizację cyklu wyjazdów edukacyjnych, powstanie Oświatowej Sieci Współpracy i Samokształcenia Wychowawców. Realizacja działań odbędzie się w oparciu o wyniki przedmiotowej diagnozy przeprowadzonej w placówkach przedszkolnych objętych wsparciem. Efektami realizacji projektu będą: nabycie kompetencji kluczowych oraz odpowiednich postaw i umiejętności przez dzieci, poszerzenie kwalifikacji i kompetencji przez wychowawców, adekwatnych do umiejętności i potrzeb uczniów oraz nabycie świadomości i zawiązanie współpracy ze świadomymi opiekunami prawnymi.