Dzierzgoń, dnia 10.11.2023 r.

TI.6720.1.2023  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Dzierzgoń w obrębach geodezyjnych: Bruk, Chojty, Żuławka Sztumska,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca  2023 r. o zmianie ustawy i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688),  art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu Nr XXX/543/2023 z dnia 31 maja 2023 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń, w obrębach geodezyjnych: Bruk, Chojty, Żuławka Sztumska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 listopada 2023 r. do  15 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, w godzinach pracy urzędu.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu), będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.dzierzgon.pl (w zakładce „Gospodarka przestrzenna – dokumenty planistyczne w opracowaniu).

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia2023 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2024 r. Uwagi należy składać do Burmistrza Dzierzgonia:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, 82-440 Dzierzgoń, pl. Wolności 1;
  2. w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, 82-440 Dzierzgoń, pl. Wolności 1;
  3. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gospodarka.przestrzenna@dzierzgon.pl lub adres skrytki ePUAP /q5kfw819xx/skrytka.

                                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Dzierzgonia - Jolanta Szewczun

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dzierzgonia, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Burmistrzem Dzierzgonia za pomocą adresu sekretariat@dzierzgon.pl Ponadto Burmistrz Dzierzgonia jako Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Waldemara Hypś, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej:inspektor@cbi24.pl , telefonicznie pod nr: 570-449-007lub pisemnie na adres siedziby Administratora lub adres Kancelarii IOD: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej http://bip.dzierzgon.pl/?a=2286