Dzierzgoń, dnia 23.05.2024 r.

TI.6733.4.2024

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 23.05.2024 r.

o zwiększeniu zakresu inwestycji

w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

           Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 §1, art. 79a, art. 81 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia strony postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostów pływających na terenie działek o nr: 193/3, 270, 322, położonych w obrębie Morany, w gminie Dzierzgoń, o zwiększeniu zakresu inwestycji o:

-      zwiększenie terenu inwestycji o dodatkową działkę  nr 375, obręb Morany, w gminie Dzierzgoń;

-      zwiększenie zakresu robót budowlanych o budowę pomostów stałych oraz slipu oraz nazwy inwestycji na: „budowa pomostów oraz slipu nad jeziorem Kuksy w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej”.

           W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z obowiązującym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).