<>

 

TI.6733.1.2024

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 22.04.2024 r.

O   UMORZENIU POSTEPOWANIA

W  SPRAWIE  WYDANIA  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

            Działając na podstawie art. 49 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 22.04.2024 r. zostało umorzone postępowanie administracyjne  w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2023 (zn.: TI.6733.6.2023) z dnia 16.11.2023 r. dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Dzierzgoniu jako przestrzeni publicznej”, na terenie działek o nr: 164/25, 170/1, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń, prowadzone z wniosku złożonego w dniu 09.02.2024 r. przez Gminę Dzierzgoń.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji o umorzeniu postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, l. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój nr 27) w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.