Dzierzgoń, dnia 28.12.2023 r.

TI.621.2.2023

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta i Gminy Dzierzgoń na lata 2023-2038”

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm., 2023 poz. 295),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta i Gminy Dzierzgoń na lata 2023-2038” w dniach od 28.12.2023 r. do 17.01.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pok. nr 20 w godz.: 7.30-15.30 w poniedziałek, wtorek, czwartek, 8.00-17.00 w środę, 7.30-14.30 w piątek. Projekt przedmiotowego dokumentu dostępny będzie również do wglądu w w/w terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu na stronie internetowej: http://bip.dzierzgon.pl/.


Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
 
Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Dzierzgonia na adres: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2024 r.
 

 

 

 Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun