Na podstawie §7 ust. 3 uchwały nr XXXVIII/572/2023 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w gminie Dzierzgoń,

 

Burmistrz Dzierzgonia informuje

 

beneficjentów, których zadanie inwestycyjne uzyskało wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
w gminie Dzierzgoń

 

Termin składania wniosków upływa dnia 22 grudnia 2023 r.

 

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z dokumentami należy składać w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

O dacie złożenia wniosku decyduje data jego doręczenia do Urzędu.

Zasady, tryb składania oraz wzór wniosku określone zostały w Uchwale
nr
XXXVIII/572/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 listopada.

 

Wnioski muszą być złożone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Dzierzgonia

 

Jolanta Szewczun