Gmina Dzierzgoń informuję, iż w dniu wyborów osobom z niepełnosprawnością przysługuje możliwość bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych. Informują o tym przepisy zawarte w art. 37e § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

DO BEZPŁATNEGO TRANSPORTU MAJĄ PRAWO:

- wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych

- wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

BEZPŁATNY TRANSPORT PRZYSŁUGUJE Z:

- miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo

- miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w którym dany wyborca rozpoczął podróż

- transportu powrotnego z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

ZGŁOSZENIE:

Zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu do 2 października 2023 roku.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy lub opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania lub innego miejsca pobytu, wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności oświadczenia.

Urząd poinformuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania tj. do 12 października 2023 r.

REZYGNACJA

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania tj. do 13 października 2023 r.

Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

KONTAKT

1) telefonicznie pod numerem telefonu: 55 276-25-01 (Magda Dąbrowska);

2) osobiście w okienku podawczym, parter budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu;

Zgłoszenia elektroniczne należy kierować na adres: sekretariat@dzierzgon.pl lub rada.miejska@dzierzgon.pl

W załączeniu wzór zgłoszenia.