TI.6733.3.2023

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 11.05.2023 r.

O   WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

W  SPRAWIE  WYDANIA  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

           Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, iż na podstawie wniosku z dnia 24.03.2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.) Pana Patryka Schultza, ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz, działającego z pełnomocnictwa Powiatu Sztumskiego, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3135G – ul. Przemysłowej w Dzierzgoniu, na terenie działek o nr: 172/1, 176/1, 208, 501/54, 505/7, 505/8, 505/10, 507/4, 508/27, 508/29, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

            W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).