OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 02.12.2021 r.

O   WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

W  SPRAWIE  WYDANIA  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

           Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na podstawie wniosku z dnia 24.09.2021 r. (zmienionego pismem z dnia 04.11.2021 r.) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o. o., ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń, reprezentowanego przez prezesa zarządu – Pana Aleksandra Ratajczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej na trasie Stanowo-Kuksy-Morany, w gminie Dzierzgoń, na terenie działek o nr: 219/2, 220, 213/10, 213/29, 213/24, 213/23, 213/18, 213/13, 327/9, 215, 216/1, 217, 218/6, 218/5, 262/2, 218/3, 218/1, 260, 264, 221, 191/3, 192/1, 191/2, 193/1, 193/3, 375, 187/13, 187/14, 187/11, 187/17, 187/15, 187/8, 225/1, 187/9, 187/7, 226/4, 162/2, 347, 156/3, 156/2, 353, 165/2, 164/2, 160/1, 159/7, 187/16, 224/4, 230/2, 224/1, położonych w obrębie Morany, w gminie Dzierzgoń.

            W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).