Dzierzgoń, dnia 27.09.2021 r.

TI.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Rafała Kwiatkowskiego, reprezentującego firmę pod nazwą Hybris Spółka Cywilna, Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej, ul. Plac Wolności 21c/2, 82-400 Sztum, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, na terenie działek o nr: 747, obręb 1-Dzierzgoń, 349, obręb Morany, w gminie Dzierzgoń .

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 27.09.2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2021 (zn.: TI.6733.1.2021).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                               Burmistrz Dzierzgonia

                                                                                                  Jolanta Szewczun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.