Dzierzgoń, dnia 16.09.2021 r.

TI.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Karola Rajkowskiego, reprezentującego firmę Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski, ul. Waryńskiego 2, 57-530 Międzylesie, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN oraz złącz kablowo-pomiarowych, na terenie działki o nr 5/14, obręb Minięta, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 16.09.2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2021 (zn.: TI.6733.4.2021).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.