TI.6733.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 31.08.2021 r.

O ZŁOŻENIU PRZEZ INWESTORA WNIOSKU O ZMNIEJSZENIU ZAKRESU INWESTYCJI

W POSTĘPOWANIU O WYDANIE DECYZJI O USTALERNIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

           Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9, art. 10 §1, art. 79a, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia strony postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, na terenie działek o nr: 747, obręb 1-Dzierzgoń, 191/27, 349, 376/1, obręb Morany, w gminie Dzierzgoń, o złożeniu przez Inwestora – Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. w dniu 27.08.2021 r. wniosku o zmniejszenie zakresu inwestycji tj. wyłączenie z postępowania działek o nr: 191/27, 376/1, obręb Morany, w gminie Dzierzgoń.

Tutejszy organ przychylił się do wniosku Inwestora, w związku z czym zawiadamia się o przedmiotowym fakcie strony postępowania.

W związku z powyższym informuje się, iż w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (w formie papierowej na adres:  Urząd Miejski w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń lub elektronicznej na adres e-mail: gospodarka.przestrzenna@dzierzgon.pl lub adres skrytki ePUAP /q5kfw819xx/skrytka). Z uwagi na zagrożenie COVID-19 możliwość zapoznania się z aktami sprawy może nastąpić poprzez telefoniczne uzyskanie wyjaśnień w sprawie (tel. 055 276-25-01, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty. Nie zapoznanie się w w/w terminie z dokumentacją traktowane będzie jako brak zastrzeżeń do przedmiotu sprawy.

 

                                                                                                   Burmistrz Dzierzgonia

                                                                                                        Jolanta Szewczun