OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 04.08.2021 r.

O ZŁOŻENIU PRZEZ INWESTORA WNIOSKU O ZWIĘKSZENIU ZAKRESU INWESTYCJI

W POSTĘPOWANIU O WYDANIE DECYZJI O USTALERNIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

           Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9, art. 10 §1, art. 79a, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia strony postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr: 478/8, 485/5, 485/6, 485/7, 485/12, 494, 601/2, 605/5, 605/47, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń, o złożeniu w dniu 15.07.2021 r. przez Panią Małgorzatę Bryćko-Krauza, reprezentującą firmę Projektor Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza, ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trąbki Małe, działającą z pełnomocnictwa udzielonego przez Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wniosku o zwiększenie zakresu inwestycji o dodatkowe działki o nr: 485/8 485/9, 485/10, 485/11, 485/13, 485/14, 485/15, 485/16, 485/17, 485/18, 485/19, 485/20, 485/21, położone w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

Tutejszy organ przychylił się do wniosku Inwestora, w związku z czym zawiadamia się o przedmiotowym fakcie właścicieli w/w działek oraz pozostałe strony postępowania.

W związku z powyższym informuje się, iż w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (w formie papierowej na adres:  Urząd Miejski w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń lub elektronicznej na adres e-mail: gospodarka.przestrzenna@dzierzgon.pl lub adres skrytki ePUAP /q5kfw819xx/skrytka). Z uwagi na zagrożenie COVID-19 możliwość zapoznania się z aktami sprawy może nastąpić poprzez telefoniczne uzyskanie wyjaśnień w sprawie (tel. 055 276-25-01, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty. Nie zapoznanie się w w/w terminie z dokumentacją traktowane będzie jako brak zastrzeżeń do przedmiotu sprawy.

                                                                                                               

                                                                                            Burmistrz Dzierzgonia

                                                                                                Jolanta Szewczun