Dzierzgoń, dn. 22.01.2021 r.

 

TI.6721.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru położonego w miejscowości Stanówko,

w gminie Dzierzgoń

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr XV/205/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 sierpnia 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru położonego w miejscowości Stanówko, w gminie Dzierzgoń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 lutego do 22 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń.

Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniuo godz. 1200.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Dzierzgonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2021 r.:

  • w formie pisemnej do Burmistrza Dzierzgonia, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń,
  • w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: gospodarka.przestrzenna@dzierzgon.pl
 

 

 

 

                                                                                                						    Burmistrz Dzierzgonia
                                                                                                       						      Jolanta Szewczun
 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1)    Administratorem przekazanych danych osobowych jest Burmistrz Dzierzgonia, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń.

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. 552394874, mail: IOD@fioi.org

3)    Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4)    Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.

5)    Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych.

6)    Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego.

8)    Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle (jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

9)    Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.