Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Bągart II

Zamawiający: Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu: Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna - Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km, w ramach programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych

 

CPV: 45110000-1; 45233222-1

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane

Warunki: Według SIWZ w załączeniu

Termin realizacji: do 10 grudnia 2021r.

Osoba odpowiedzialna: Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do: 2020-11-23 godz. 10:00

Otwarcie ofert: 2020-11-23 godz. 10:30

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8 (sala narad)

Kryteria wyboru: Według SIWZ w załączeniu

Wadium: 15.000,00 PLN

Uwagi: Znak sprawy - TI.271.73.2020