OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021.

 

Zgodnie z art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148), Burmistrz Dzierzgonia podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanych polowaniach zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021.

Informacja o planowanych terminach w godzinach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zawarte zostały w poniższych pismach, przekazanych przez poszczególne Koła Łowieckie.

Zgodnie z art. 42 ab ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu w termie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

W myśl art. 42 ab ust. 4 w/w ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 42 ab ust. 5 ustawy Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezwzględnemu bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                            Burmistrz Dzierzgonia

                                                                                                 Jolanta Szewczun