Zawiadomienie o konsultacjach w sprawie Projektu Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Zgodnie z § 1 Uchwały nr XL/415/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania się z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Wszelkie uwagi dotyczące ww. programu prosimy zgłaszać w formie pisemnego stanowiska, które należy składać bezpośrednio pisemnie lub osobiście do Zastępcy Burmistrza Dzierzgonia lub drogą elektroniczną na adres e-mail: agata.miszczuk@dzierzgon.pl w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszej informacji  - tj. w terminie od 06.10.2020 r. do 13.10.2020 r.  Za prawidłowy termin złożenia opinii uznaje się datę wpływu uwagi.