OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 20 sierpnia 2020 r. o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Wojska Polskiego 13, stanowiącego własność Gminy Dzierzgoń

Burmistrz Dzierzgonia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 14,00 m2 położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Wojska Polskiego 13 wraz z udziałem wynoszącym 8/100 części w gruncie oznaczonym jako działka ewidencyjna Nr 458/3 o pow. 0,0443 ha (księga wieczysta GD2I/00016446/5) i takim samym udziale w nieruchomości wspólnej.

Opis  nieruchomości
Przedmiotowy  lokal mieszkalny nr 2 posiada powierzchnię użytkową 14,00 m2  i składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym. Do lokalu przynależny pomieszczenie wc. Przedmiotowy lokal położony jest na paterze budynku mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 13
w Dzierzgoniu. Budynek nr 13 sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, usługową, terenami zielonymi oraz chodnikiem i drogą asfaltową. Budynek nr 13 posiada 2 kondygnacje. Do budynku doprowadzona jest sieć kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, wodociągowa. Budynek wzniesiony około 1915 roku, posiada 3 lokale mieszkalne, w tym 2 lokale położone są na parterze, a 1 lokal na poddaszu budynku. Budynek posiada drewniane schody i stropy, ściany wykonane z cegły ceramicznej, stolarkę okienną i drzwiową z drewna i PCV. W roku 2019 miał miejsce pożar budynku. Wynikiem czego było całkowite zniszczenie przedmiotowego lokalu mieszkalnego. W związku z tym budynek i lokal mieszkalny  wymagają gruntownego remontu.

 

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń - centrum: ul. Krzywa, Żurawia, Wojska Polskiego i Odrodzenia (Uchwała Nr XLIII/427/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 października 2010 r.)  - przeznaczenie: teren oznaczony w planie symbolem 1.3.7 M/U:
* funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna;
* funkcja uzupełniająca: usługi i handel, gastronomia.

Uwagi:
1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w  ewidencji gruntów. Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne  późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia  prac geodezyjnych.
2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

Podatek VAT
Zgodnie z obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 106 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę  budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Obciążenia Nieruchomości
Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób  trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa  notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają  nabywcę.

Procedura sprzedaży
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu  przy Plac Wolności 1 od 24 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości na stronie o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl  oraz na stronach internetowych  Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dzierzgon.pl oraz www.dzierzgon.pl.

Przetarg odbędzie się:
dnia 30 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, pokój nr 8, parter, o godz. 13:00.
Cena wywoławcza wynosi: 5 850,00  zł (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych
i 00/100)
Wadium: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych i 00/100)
Postąpienie minimalne:
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych i 00/100).
Przetarg ograniczony jest do właścicieli i współwłaścicieli lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w Dzierzgoniu przy ul. Wojska Polskiego 13 ze względu na to, że jest to ostatni  lokal w tym budynku i z uwagi na położenie i funkcjonalność jest ścisłe powiązany z dwoma pozostałymi lokalami mieszkalnymi – ul. Wojska Polskiego 13/1 i ul. Wojska Polskiego 13/3.
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w terminie do  24 września 2020 r., do godz.15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, w zamkniętej kopercie z napisem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu: lokal mieszkalny - ul. Wojska Polskiego 13/2 w Dzierzgoniu. Nie otwierać do dnia 25 września 2020 r.”
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć:
1. aktualny dokument potwierdzający prawo własności do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 – odpis z księgi lokalowej (wydruk komputerowy wygenerowany ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości http;//ekw.ms.gov.pl)
2. oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków przetargu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym lokalu mieszkalnego,
4.  oświadczenie o nie posiadaniu żadnych zobowiązań i zadłużeń w stosunku do Gminy Dzierzgoń.
Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Warunkiem  udziału  w  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości 1.000,00 zł wyłącznie w  formie  pieniądza  na  konto  Urzędu  Miejskiego  w  Dzierzgoniu  nr  konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010  Bank  Spółdzielczy  w  Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020 r. - włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć  "Przetarg – lokal mieszkalny – ul. Wojska Polskiego 13/2”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę pływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń,
w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem).
W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem).
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków należy przedłożyć pisemne oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydanych na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, zajdą przewidziane ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia.
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę
i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Dzierzgonia  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.
Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00 –14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego  pokój nr 20 lub 28 , tel. 55 276 25 01..3 wew. 42 lub 30, e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl.
Udział w przetargu ograniczonym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski  można uzyskać na stronie www.bip.dzierzgon.pl w zakładce „RODO”.

 

BURMISTRZ  DZIERZGONIA
 Jolanta Szewczun