Dzierzgoń, dnia 17.07.2020 r.

TI.6721.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dzierzgoniu:

1)      Uchwały Nr XIV/173/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów położonych w miejscowościach Nowiny i Nowiec, w gminie Dzierzgoń;

2)     Uchwały Nr XIV/172/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru położonego w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), informuję także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych projektów planów.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pok. nr 27.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać do dnia 18.08.2020 r. w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń lub elektronicznej na adres e-mail: gospodarka.przestrzenna@dzierzgon.pl lub adres skrytki ePUAP /q5kfw819xx/skrytka .

Wnoszący wnioski powinien podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. We wniosku należy wskazać, której z wyżej wymienionych uchwał, dotyczy wniosek.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Dzierzgonia.

 

                                                                        Burmistrz Dzierzgoń

            Jolanta Szewczun

 

 

                                                                                         

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu:

I.         Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dzierzgonia, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń.

II.        Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: IOD@fioi.org, pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.       Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania określonego przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych oraz zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z wyżej wymienionych przepisów.

IV.       Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V.        Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI.      Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.     Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.   INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest  wymogiem  wynikającym z realizacji przepisów prawa. Jeżeli dane nie zostaną podane  możemy odmówić  załatwienia sprawy.

X.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.