Dzierzgoń, dnia 22.06.2020 r.

TI.6733.4.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek z dnia 24.03.2020 r. (data wpływu: 25.03.2020 r.) Pana Sławomira Bohdziewicza, reprezentującego firmę Biuro Projektów VOLT s.c., ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek o nr: 748/9, 748/17, 785/9, 785/15, 785/16, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 19.06.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2020 (zn.: TI.6733.4.2020).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.