TI.6733.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 01.06.2020 r.

O   WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

W  SPRAWIE  WYDANIA  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

           Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż na podstawie wniosku z dnia 28.04.2020 r. (data wpływu: 30.04.2020 r.) uzupełnionego w dniu 29.05.2020 r., Pana Karola Rajkowskiego, reprezentującego firmę Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski, ul. Waryńskiego 2, 57-530 Międzylesie, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN, na terenie działek o nr: 747, 748/9, 748/16, 748/17, obręb 1-Dzierzgoń oraz 349, obręb Morany, w gminie Dzierzgoń.

           W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).