OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 24 marca 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 506)art. 28 ust. 2, i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Burmistrz Dzierzgonia ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Dzierzgoń

Przedmiot sprzedaży (oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej, pow. nieruchomości, opis)

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Minięta na działce 5/14. Działka o powierzchni 1,9982 ha stanowi własność gminy Dzierzgoń. Na terenie działki znajduje się budynek administracyjno - socjalny, parterowy, o powierzchni 109,39 m2 użytkowany na potrzeby firm wydobywających kruszywa kopalne oraz budynek gospodarczo-warsztatowy. W bezpośrednim sąsiedztwie obiekty budowlane i elementy infrastruktury nie występują. Działka sąsiaduje z drogą powiatową 3112G Dzierzgoń- Mikołajki Pomorskie oraz z terenami po eksploatacji kruszyw (tereny zadrzewione,oczka wodne). Dojazd do działki z drogi powiatowej. Do działki doprowadzono media. Ewentualna przebudowa i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach ustalonych przez dysponentów mediów.

Przeznaczenie nieruchomości:

Fragment działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgoń dla powierzchniowej eksploatacji kruszyw w obrębie geodezyjnym Minięta (Uchwała Nr XXXIII/334/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29.05.2014 r.), zgodnie z którym objęty nim fragment nieruchomości przeznacza się pod powierzchniową eksploatację kruszyw (po eksploatacji rekultywacja w kierunku terenów zieleni naturalnej (zadrzewień i zalesień), terenów rolnych, terenów wód powierzchniowych śródlądowych lub terenów sportu i rekreacji).

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń (Uchwała Nr XXXVII/368/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29.04.2010 r. oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31.08.2017 r.) dla przedmiotowej nieruchomości widnieją następujące zapisy: tereny zdegradowane wskutek eksploatacji surowców naturalnych. Wskazania: rekultywacja w kierunku leśnym z uwzględnieniem rekreacji.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości: działka w dzierżawie firmy eksploatującej kruszywa, nie jest przedmiotem zobowiązań.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 3 grudnia 2019 roku.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20 lutego 2020 roku.

Ze względu na brak oferentów przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Termin zagospodarowania nieruchomości nie obowiązuje

Możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń: pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż działki nr 4/15 MINIĘTA”; Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9, w terminie do 30. 04.2020 r. ( czwartek).

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań; osoby reprezentujące w/w uczestników rokowań, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach)

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty,

  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli występują,

  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,

  7. kopia dowodu wpłaty zaliczki.

Termin i miejsce, w którym zapoznać się można z dodatkowymi warunkami rokowań: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój numer 20, Marek Zima tel. 55 276 2501 wew. 42 e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl, sekretrz@dzierzgon.pl w terminie do 30.04.2020 r.

 Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności `1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8, 05.05.2020 r., godzina 14:00.

Termin i miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy:

Zaliczkę w wysokości 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100 uczestnicy wnoszą w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 30.04. 2020 r. -włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "ROKOWANIA –DZIAŁKA nr 5/14 MINIĘTA” Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, zaliczka przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest nie później niż w terminie 3 dni od odwołania lub zakończenia rokowań. Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami. Burmistrzowi Dzierzgonia przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Udział w rokowaniach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. v2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski można uzyskać na stronie www.bip.dzierzgon.pl w zakładce „RODO”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000, 00 zł

(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych/100).

Do wylicytowanej kwoty nieruchomości ustalonej podczas rokowań zostanie doliczony zostanie podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmianami) stawką określoną w art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 tej ustawy.

 

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun