OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 24 marca 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 506)art. 28 ust. 2, i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Burmistrz Dzierzgonia ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Dzierzgoń

Przedmiot sprzedaży (:oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej, pow. nieruchomości, opis )

Nieruchomość gruntowa nr 1, o powierzchni 0,9424 ha, niezabudowana, położona

w miejscowości Dzierzgoń przy ulicy Westerplatte, przy drodze powiatowej Dzierzgoń - Stare Pole - Elbląg w odległości 2 km od centrum miasta. Działka posiada kształt regularny, prostokątny.

W sąsiedztwie działki znajdują się obiekty przemysłowe i magazynowe oraz użytki rolne. Doprowadzenie mediów do przedmiotowej nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach ustalonych przez dysponentów mediów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, oddział zamiejscowy w Sztumie, prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2I/00001404/1.  

Przeznaczenie nieruchomości :

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 maja 2019 r.), zgodnie z którym przedmiotową nieruchomość przeznacza się pod:

* teren oznaczony symbolem 1.P - zabudowę produkcyjną, składy i magazyny;

* teren oznaczony symbolem 5.KDW - tereny komunikacyjne - droga wewnętrzna.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości: działka nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 3 grudnia 2019 roku.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14 lutego 2020 roku.

Ze względu na brak oferentów przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym

 

Termin zagospodarowania nieruchomości nie obowiązuje

 

Możliwości, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń: pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż działki nr 1 ul. Westerplatte”; Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9, w terminie do 30. 04.2020 r. (czwartek) włącznie.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań; osoby reprezentujące w/w uczestników rokowań, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach)

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty,

  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli występują,

  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,

  7. kopia dowodu wpłaty zaliczki.

 

Termin i miejsce, w którym zapoznać się można z dodatkowymi warunkami rokowań: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój numer 20, Marek Zima tel. 55 276 2501 wew. 42 e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl, sekretrz@dzierzgon.pl w terminie do 30.04.2020 r.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności `1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8, 05.05.2020 r., godzina 12:00.

 

Termin i miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy:

Zaliczkę w wysokości 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100 uczestnicy wnoszą w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 30.04. 2020 r. -włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "ROKOWANIA I–DZIAŁKA nr 1 Westerplatte” Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, zaliczka przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest nie później niż w terminie 3 dni od odwołania lub zakończenia rokowań. Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami. Burmistrzowi Dzierzgonia przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Udział w rokowaniach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. v2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski można uzyskać na stronie www.bip.dzierzgon.pl w zakładce „RODO”. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000, 00 zł

(słownie: dwieście tysięcy złotych/100). 

Do wylicytowanej kwoty nieruchomości ustalonej podczas rokowań zostanie doliczony zostanie podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zmianami) stawką określoną w art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt.1 tej ustawy.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun