Uchwała Nr 054/g316/R/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Dzierzgoń za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.