SKS.6220.1.2019

Dzierzgoń, dnia 11.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Dzierzgonia

o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Przedsięwzięcia polegającego
na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne – gruzu budowlanego do którego zaliczamy odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (między innymi pustaków, cegieł, dachówek, kafli), pokruszonego betonu i tym podobnych ilości poniżej 3000 Mg rocznie, położonego na działce 825/1 obręb geodezyjnym Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń, powiecie sztumskim, województwie pomorskim”.


Burmistrz Dzierzgonia działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096
ze zmianami) oraz art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1, w zawiązku z art. 79 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne – gruzu budowlanego do którego zaliczamy odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (między innymi pustaków, cegieł, dachówek, kafli), pokruszonego betonu i tym podobnych ilości poniżej 3000 Mg rocznie, położonego na działce 825/1 obręb geodezyjnym Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń, powiecie sztumskim, województwie pomorskim”. prowadzone na wniosek Pana Krzysztofa Czałpińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe „Daria” Krzysztof Czałpiński,
ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 83/1, 82-440 Dzierzgoń.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania społeczeństwa oraz stron postępowania uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, pok. nr 4, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pok. nr 4, e-mail wojciech.budzinski@dzierzgon.pl od poniedziałku do piątku w godzinach pn-wt-cz: 7:30-15:30, śr. 08:00- 17:00, pt. 7:30-14:30 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenie zawiadomienia stroną i publikacji obwieszczenia.