Nr karty Dz.G.6235.4.7/12

Karta opisu usługi

Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57


Nazwa usługi: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy


Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wpis do rejestru
2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, środy od 8:00 – 17:00, piątek od – 7:30 – 14:30

Opłata skarbowa
50 zł - za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzgoń.

25 zł - za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz odpis, wpis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa.


Wpłata na konto :Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

Termin załatwiania sprawy

Wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 1454);

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701);

  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami);

  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096);

  5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

  6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wniosek do pobrania- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzgoń;

- zał. 1 - oświadczenie,

- zał. 2 – rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracowała:

Monika Redlin

Kartę sprawdziła:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdziła:

Jolanta Szewczun