Nr karty Dz.G.7344.3.6/12

Karta opisu usługi

Urząd Miejski w Dzierzgoniu Plac Wolności 1 82-440 Dzierzgoń Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57

Nazwa usługi: Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Miejsce załatwienia sprawy


Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty


Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Załączniki:

 1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportu, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

 2. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjna i przystankami;

 3. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;

 4. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;

 5. cennik opłat uwzględniający informację o stosownych ulgach ustawowych ;

 6. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,

 7. kserokopia licencji,

 8. oryginały wszystkich dokumentów do wglądu.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, pokój nr 9, parter,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Opłata za wydanie zezwolenia uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:

 1. do 1 roku - 100,00zł

 2. do 2 lat - 150,00zł,

 3. do 3 lat - 200,00zł

 4. do 4 lat – 250,00zł

 5. do 5 lat – 300,00zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.


Wpłata na konto: Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1


26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

Termin załatwiania sprawy

do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn.zm),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego – (t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 2096 z późn.zm.),

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje


Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Wniosek do pobrania


- wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego krajowego przewozu osób

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracowała:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdziła:

Jolanta Szewczun