Nr karty Dz.G.7344.2.6/12

Karta opisu usługi

Urząd Miejski w Dzierzgoniu
Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń
Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57

 

Nazwa usługi : Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Miejsce załatwienia sprawySamodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro, tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty


Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Załączniki:

 1. dowód osobisty – do wglądu;

 2. kserokopia orzeczenia lekarskiego – oryginał do wglądu;

 3. kserokopia orzeczenia psychologicznego – oryginał do wglądu;

 4. kserokopia legalizacji ponownej taksometru – oryginał do wglądu;

 5. kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej - oryginał do wglądu;

6. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców;

7. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku jeśli przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu;

8. dowód uiszczenia opłaty.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9, parter, tel. 55 276 2501, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Czynne: - poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30.

Opłata skarbowa

Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:

 1. 2 - 15 lat - 200,00zł

 2. 15 - 30 lat - 250,00zł,

 3. 30 - 50 lat - 300,00zł

Wpłata na konto: Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1


Nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje


Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Zgodnie z art. 14a ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zwieszając transport drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić pisemnie organ licencyjny o zawieszeniu wykonywania transportu, w zawiadomieniu należy wskazać okres na jaki zawieszono wykonywanie transportu, oraz zwrócić licencję do Urzędu.

Wniosek do pobrania

- wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców

- oświadczenie o niekaralności

- oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy

- wykaz pojazdów zgłaszanych do licencji,

- oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracowała:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdziła:

Jolanta Szewczun