Nr karty: GK.6624.7/18

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82 – 440 Dzierzgoń

tel. 55 2762501 faks 55 2762257


Nazwa usługi: Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym, mieszkaniowej i gruntowej.

Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

2. Załączniki:

- Odpis z księgi wieczystej

- Wypis umowy notarialnej potwierdzającej tytuł prawny do nieruchomości

- Mapa sytuacyjna nieruchomości.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek,czwartek,od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00 piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30


Opłata skarbowa

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2101).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1257).

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Wniosek do pobrania

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

Data wydania karty:


18.05.2018

Data aktualizacji:Kartę opracował:


Marian Zima

Kartę sprawdził:


Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:


Elżbieta Domańska