TI.6830.6. Z2/12

KARTA  OPISU  USŁUGI

URZĄD  MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac  Wolności  1

82 – 440  Dzierzgoń

tel. 55 2762501, faks 55 2762257, e-mail:  sekreariat@dzierzgon.pl

 

Nazwa usługi:  Dokonanie  rozgraniczenia nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane  dokumenty

1. Wniosek  o  rozgraniczenie nieruchomości.

2. Załączniki:

- aktualny odpis z księgi wieczystej

- aktualny wypis z ewidencji gruntów

- dokument stwierdzający, że brak jest jednoznacznych danych pozwalających na wznowienie znaków granicznych oraz że w celu ustalenia przebiegu granicy winno być przeprowadzone postępowanie rozgraniczeniowe.

Miejsce  składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy.

Podstawa  prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276).

Tryb odwoławczy

Od wydanego postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje odwołanie.

Zgodnie z art.33 ust.3 prawa geodezyjnego i kartograficznego strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji żądać przekazania sprawy do sądu .

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Wniosek do pobrania

Wniosek  o  dokonanie rozgraniczenia.

Data  wydania karty:

28.05.2012

Data aktualizacji:

 

13.07.2020

Kartę opracował:

 

Marian Zima

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta Szewczun