Nr karty: GK.6830.6/18

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82 – 440 Dzierzgoń

tel. 55 2762501 faks 55 2762257


Nazwa usługi: Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym, mieszkaniowej i gruntowej.

Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

2. Załączniki:

- aktualny odpis z księgi wieczystej

- aktualny wypis z ewidencji gruntów

- dokument stwierdzający, że brak jest jednoznacznych danych pozwalających na wznowienie znaków granicznych oraz że w celu ustalenia przebiegu granicy winno być przeprowadzone postępowanie rozgraniczeniowe.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek,czwartek,od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00 piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30


Opłata skarbowa

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101)

Tryb odwoławczy

Od wydanego postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje odwołanie.

Zgodnie z art.33 ust.3 prawa geodezyjnego i kartograficznego strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji żądać przekazania sprawy do sądu .

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Wniosek do pobrania

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia.

Data wydania karty:


18.01.2018

Data aktualizacji:Kartę opracował:


Marian Zima

Kartę sprawdził:


Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:


Elżbieta Domańska