Nr karty: GK.6831.5/18

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82 – 440 Dzierzgoń

tel. 55 2762501 faks 55 2762257


Nazwa usługi: Podziały nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym, mieszkaniowej i gruntowej.

Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o podział.

2. Załączniki:

- wstępny projekt podziału (na kopii mapy zasadniczej)

- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

- zgodę wszystkich współwłaścicieli na podział.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek,czwartek,od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00 piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30


Opłata skarbowa

Brak

Termin załatwienia sprawy

Około 2 miesiące (w zależności od terminu wykonania czynności technicznych podziału przez geodetę).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymagających w tym postępowaniu (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy zażalenie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, a na decyzję odwołanie w ciągu 14 dnia od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Wniosek do pobrania

Wniosek o podział nieruchomości.

Data wydania karty:


18.01.2018

Data aktualizacji:Kartę opracował:


Marian Zima

Kartę sprawdził:


Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:


Elżbieta Domańska