Nr karty TI.6831.5.Z4/12

KARTA  OPISU  USŁUGI

URZĄD  MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac  Wolności  1

82 – 440  Dzierzgoń

tel. 55 2762501 faks 55 2762257

 

Nazwa usługi:  Podziały nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego. Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, wew. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane  dokumenty

1. Wniosek  o podział.

2. Załączniki:

- wstępny projekt podziału (na kopii mapy zasadniczej)

- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

- zgodę wszystkich współwłaścicieli na podział.

Miejsce  składania dokumentów

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7:30 do godziny  15:30 piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa

Brak

Termin załatwienia sprawy

Około 2 miesiące (w zależności od terminu wykonania czynności technicznych podziału przez geodetę).

Podstawa  prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 256),

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy zażalenie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, a na decyzję odwołanie w ciągu 14 dnia od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Wniosek do pobrania

Wniosek  o  podział  nieruchomości.

Data  wydania karty:

28.05.2012

Data aktualizacji:

 

13.07.2020

Kartę opracował:

 

Marian Zima

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta Szewczun