Nr karty: GK.6840.4/18

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82 – 440 Dzierzgoń

tel. 55 2762501 faks 55 2762257


Nazwa usługi: Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym, mieszkaniowej i gruntowej.

Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

Postępowanie prowadzone z Urzędu.

W przypadku inicjatywy prywatnej wymagane są:

1. Wniosek zainteresowanego.

2. Mapa ewidencyjna z zaznaczoną nieruchomością.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30


Opłata skarbowa

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 6 miesięcy, czas załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu uzyskania niezbędnych opinii.

Podstawa prawna

Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Uchwała Nr XIX/163/2004, Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 września 2004 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierzgoń oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Tryb odwoławczy

Czynności przetargowe i rozstrzygnięcia mogą być zaskarżone w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu do Burmistrza Dzierzgonia

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak.

Wniosek do pobrania

Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Data wydania karty:


18.01.2018

Data aktualizacji:Kartę opracował:


Marian Zima

Kartę sprawdził:


Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:


Elżbieta Domańska