TI.6826.2.Z4/12

KARTA  OPISU  USŁUGI

URZĄD  MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac  Wolności  1

82 – 440  Dzierzgoń

tel. 55 2762501, faks 55 2762257, e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl

 

Nazwa usługi:   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dzierzgoń

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane  dokumenty

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości gruntowej oraz w przypadku budynków wielolokalowych odpisy poszczególnych ksiąg lokalowych.

Miejsce  składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa/opłaty

10 zł za wydanie decyzji.

Opłata za przekształcenie ustalona indywidualnie po dokonaniu wyceny.

Koszty związane z wpisem prawa własności do księgi wieczystej

Termin załatwienia sprawy

Decyzja w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości po minimum  2 miesiącach

Podstawa  prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu  prawa użytkowania  wieczystego w  prawo  własności  nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1314)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 256),

Uchwała XV/129/2016 Rady Miejski  Dzierzgonia z dnia 18 lutego 2016 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje decyzją. Użytkownicy wieczyści zobowiązani są do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Udziela się: - bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę - bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącego udział w nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu.

Wniosek do pobrania

Wniosek o  przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Data  wydania karty:

28.05.2012

Data aktualizacji:

 

10.07.2020

Kartę opracował:

 

Marian Zima

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta  Szewczun