Nr karty: GK.6826.2/18

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82 – 440 Dzierzgoń

tel. 55 2762501 faks 55 2762257


Nazwa usługi: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym, mieszkaniowej i gruntowej

Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości gruntowej oraz w przypadku budynków wielolokalowych odpisy poszczególnych ksiąg lokalowych.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek,czwartek,od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30


Opłata skarbowa/opłaty

Opłata za przekształcenie ustalona indywidualnie po dokonaniu wyceny.

Koszty związane z wpisem prawa własności do księgi wieczystej

Termin załatwienia sprawy

Minimum 2 miesiące

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83.).

Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Wniosek do pobrania

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Data wydania karty:


18.01.2018

Data aktualizacji:Kartę opracował:


Marian Zima

Kartę sprawdził:


Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:


Elżbieta Domańska