Nr karty: GK.7215.1/18

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82 – 440 Dzierzgoń

tel. 55 2762501 faks 55 2762257

Nazwa usługi: Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym, mieszkaniowej i gruntowej.

Urząd Miejski, pokój Nr 20, II piętro, tel. 55 276 25 01, w. 42

e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego.

2. Kserokopia umowy najmu.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek,czwartek,od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00 piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30


Opłata skarbowa/opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Cena sprzedaży lokalu ustalona zostaje na podstawie art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze zmianami).

Koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy ponosi nabywca.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy, a także sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.

Termin załatwienia sprawy

Do 6 miesięcy, czas załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu uzyskania niezbędnych opinii.


Podstawa prawna

Art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze zmianami).

Art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1852 ze zmianami).

Uchwała Nr XIX/163/2004, Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 września 2004 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierzgoń oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXXIII/281/06Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dzierzgoń.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Wniosek do pobrania

Wniosek o nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego

Data wydania karty:

18.01.2018

Data aktualizacji:Kartę opracował:


Marian Zima

Kartę sprawdził:


Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:


Elżbieta Domańska