TI.6845.3.Z2.3/12

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl

Nazwa usługi: Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem gruntu w drodze przetargu

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju  Lokalnego, stanowisko ds. obszarów wiejskich i nieruchomości komunalnych.

Urząd Miejski , pokój nr 27, II piętro, tel.055 276 25 01 wew. 26 , agnieszka.gumula@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

1) wpłata ustalonego wadium w terminie określonym w ogłoszeniu,

2) posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz ewentualnie pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,

Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

 

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Bez opłat skarbowych

Termin załatwienia sprawy

 

 

 

W przypadku przetargów pisemnych oferty składa się w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r.,poz. 1490,  ze zmianami)

3.Uchwała Nr IX/114/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30.10.2019 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych własności Gminy Dzierzgoń oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

( Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zmianami)

 

Wniosek do pobrania

Brak

Data wydania karty:

18.05.2012

Data aktualizacji:

23.09..2019

Kartę opracowała:

Agnieszka Gumuła

Kartę Sprawdził

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził

 

Jolanta  Szewczun