Nr karty TI.6724.8.5/12

 

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

Nazwa usługi :

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,

Referat Techniczno-Inwestycyjny,

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej,

pokój nr 22, II piętro,

tel. 055 276 25 01 wew. 30,

e-mail: alicja.wojcik@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego winien zawierać:

??       dokładne określenie adresu nieruchomości,

??       numer ewidencyjny nieruchomości,

??       numer obrębu,

??      określenie aktualnego oraz zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

 

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00, piątek od godziny 7.30 do 14.30.

Opłata skarbowa

 

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł – zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r., poz. 1827 ze zm.) – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.” – Część II pkt 21.

Termin załatwienia sprawy

 

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni – zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257). 

Podstawa prawna

 

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.);

Art. 217 § 1 oraz § 2 pkt 1, art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy

 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie – zgodnie z art. 17 pkt 1, art. 127 § 2 w zw. z art. 144, art. 141 § 2 oraz art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Brak.

Wniosek do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Data wydania karty:25.05.2012

Data aktualizacji:18.01.2018

Kartę opracował:Alicja Wójcik

Kartę sprawdził:Alicja Podlewska