Nr karty TI.6727.6.2/12

 

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

 

Nazwa usługi :

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,

Referat Techniczno-Inwestycyjny,

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej,

pokój nr 22, II piętro,

tel. 055 276 25 01 wew. 30,

e-mail: alicja.wojcik@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

 

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00, piątek od godziny 7.30 do 14.30.

Opłata skarbowa

 

Opłata skarbowa:

1) za wydanie wypisu:

a) do 5 stron – 30 zł;

b) powyżej 5 stron – 50 zł;

2) za wydanie wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł (nie więcej niż – 200 zł).

W związku z tym, iż w dniu złożenia wniosku nie jest możliwe ustalenie ilości stron, które wypis i wyrys będzie zawierać, a tym samym wysokości należnej opłaty skarbowej, z góry pobierana jest opłata w podstawowej wysokości 50 zł. Przed wydaniem wypisu i wyrysu, w zależności od jego objętości, może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty.

Termin załatwienia sprawy

 

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Brak.

Wniosek do pobrania

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Data wydania karty:25.05.2012

Data aktualizacji:18.01.2018

Kartę opracował:Alicja Wójcik

Kartę sprawdził:Alicja Podlewska