Nr karty TI.6721.2.2/12

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

Nazwa usługi : Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu,

Referat Techniczno-Inwestycyjny,

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej,

pokój nr 22, II piętro,

tel. 055 276 25 01 wew. 30,

e-mail: alicja.wojcik@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

 

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00, piątek od godziny 7.30 do 14.30.

Opłata skarbowa

Brak.

Termin załatwienia sprawy

Brak.

Podstawa prawna

 

Art. 18 ust. 1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 1073 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Burmistrz Dzierzgonia rozpatruje uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada Miejska w Dzierzgoniu, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik do uchwały.

Wniosek do pobrania

Brak

Data wydania karty:25.05.2012

Data aktualizacji:18.01.2018

Kartę opracował:Alicja Wójcik

Kartę sprawdził:Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:Elżbieta Domańska