Nr karty FN.3140.09.2/2.2012

KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257Nazwa usługi: zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz wysokości zaległości podatkowych podatnika.

Miejsce załatwienia sprawyReferat Finansowy, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój 12, I piętro, tel. 55 276 25 01 wew. 37

Wymagane dokumentyŻądanie osoby uprawnionej wniesione na piśmie-

wniosku.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Dzierzgoniu,Plac Wolności 1, parter, pokój nr 12.


Opłata skarbowa


Pobierana jest opłata skarbowa w wysokości:

- 21 zł za zaświadczenie o niezaleganiu,

- 17 zł za zaświadczenie o nie figurowaniu w ewidencji

podatników.

Termin i sposób załatwienia sprawy


Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu bądź nie figurowaniu w bazie podatników.


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017r. , poz.201 ze zm.)

Tryb odwoławczy


brak


Uwagi i dodatkowe informacje


Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania wynikający z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

O wydanie zaświadczenia może ubiegać się osoba będąca podatnikiem podatku rolnego , leśnego , od nieruchomości lub jej pełnomocnik.


Formularz wniosku do pobrania

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój 12, I piętro lub na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl
Data wydania karty:

2012.04.30


 

Data aktualizacji:


2017.10.30

Kartę opracował:

podinspektor

Iwona Tomasz

Kartę sprawdził:

Skarbnik


Kartę zatwierdził:

Burmistrz