Nr karty FN.3140.08.2.2012


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Miejsce załatwienia sprawyReferat Finansowy, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój 12, I piętro, tel. 55 276 25 01 wew. 37

Wymagane dokumentyŻądanie osoby uprawnionej, wniesione na piśmie -

wniosku

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Dzierzgoniu,Plac Wolności 1, parter, pokój nr 12.


Opłata skarbowa


Zwolnienie od wniesienia opłaty skarbowej


Termin i sposób załatwienia sprawy


Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych.

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 ze zm.)

Tryb odwoławczy


brak

Uwagi i dodatkowe informacje


Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.


Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania wynikający z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.


O wydanie zaświadczenia może ubiegać się osoba będąca podatnikiem podatku rolnego lub jej pełnomocnik.Formularz wniosku do pobrania

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój 12, I piętro lub na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl

Data wydania karty:

2012.04.30


Data aktualizacji:


2017.10.30

Kartę opracował:

podinspektor Iwona Tomasz

Kartę sprawdził:

Kartę zatwierdził: