Nr karty FN.3138.01.1/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257Nazwa usługi: Opłata od posiadania psa

Miejsce załatwienia sprawyReferat finansowy - stanowisko ds. księgowości podatkowej,
Urząd Miejski - I piętro, pokój nr. 12,
nr telefonu: 55 276 25 01 wew. 37,
e-mail: patrycja.karol@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty
Brak

Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. 2017 r.
poz. 1785 ).

2. Uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr X/108/07
z dnia 25 października 2007 roku w sprawie opłaty
od posiadania psów.

Wysokość opłaty

Opłata od posiadania psa wynosi:

- 20,00 zł za jednego psa,

- 8,00 zł za każdego następnego psa,

Termin płatności

Opłatę należy wnieść na konto Gminy Dzierzgoń Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010. Bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego.
W przypadku powstania obowiązku opłaty za psa po tej dacie, termin płatności wynosi 14 dni od daty powstania obowiązku od posiadania psa.

Uwagi i dodatkowe informacje


W przypadku posiadania psa przez część roku podatkowego, opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.


Podatnicy zwolnieni z opłaty od posiadania psów na mocy ustawy:

- członków personelu przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz
innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw,
umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie
są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
pod warunkiem wzajemności;

- osób zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu
posiadania jednego psa;

- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących
samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu
posiadania jednego psa;

- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych
- z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.


Data wydania karty:

2012.04.30

Data
aktualizacji:

2017.10.24

Kartę opracował:

Patrycja Karol

Kartę sprawdził:

Halina Redlin

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska