Nr karty. FN.3121.07.3/12 IK

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

 

 

Nazwa usługi :  Podatek rolny – osoby prawne

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Referat Finansowy, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Urząd Miejski,  I piętro, pokój nr 12, nr telefonu 55 276 25 01 wew. 37, e-mail: irena.kedzierska@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Deklaracja na podatek rolny na dany rok podatkowy sporządzona na formularzu obowiązującym na terenie  gminy Dzierzgoń. Składający deklarację po raz pierwszy dołącza do niej, w zależności od stanu faktycznego, następujące dokumenty:

- kopię aktu notarialnego,

- kopia aktualnego wypisu z rejestru gruntów i    budynków,

- kopię postanowienia sądu,

- aktualny odpis KRS,

- oryginał lub urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa do reprezentowania podatnika (podpisywania deklaracji), wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (jeżeli zostało udzielone po 2007 r.)

- kopię statutu,

- kopię umowy dzierżawy, użyczenia, najmu,

- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, parter - pokój nr 9.

 

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godziny 7:15 do godziny 15:15, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00

Opłata skarbowa

 

Brak

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 

1.Art. 1 – art. 6c, art. 12 – 13e, art. 17 - 20 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381);

2.Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ( MP z 2013 r., poz. 814) ;

3.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012  r., poz. 749 ze zmianami );

4. Uchwała Nr XXIX/296/2013 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XX/211/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

5.Uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

 

Tryb odwoławczy

 

W przypadku wydanej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Obowiązek składania deklaracji do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy,  a jeżeli obowiązek podatkowy  powstał  lub wygasł  po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku  w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia innego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym. Jeżeli w ciągu roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku podatnik zobowiązany jest w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia odpowiednio skorygować deklarację sporządzoną na formularzu obowiązującym na terenie gminy Dzierzgoń oraz dołączyć pismo wyjaśniające przyczyny korekty i dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie.

Obliczony w deklaracji podatek rolny wpłaca się – bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek  Gminy Dzierzgoń Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

Wniosek do pobrania

DR-1

Data wydania karty:

2012.04.30

 

 

 

Data aktualizacji:

10.06.2014

 

Kartę opracował:

Irena Kędzierska

Kartę sprawdził:

Halina Redlin

Kartę zatwierdził:

Kazimierz Szewczun