Nr karty. FN.3124.06.4/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257Nazwa usługi Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne

Miejsce załatwienia sprawyReferat finansowy, stanowisko ds. wymiaru, podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 12, nr telefonu 55 276 25 01 do 03 wew. 52

Wymagane dokumentyDeklaracja na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzona na formularzu DT – 1 plus załącznik DT-1/A. Składający deklarację dołącza do niej, w zależności od stanu faktycznego, następujące dokumenty:

- kopię dowodu rejestracyjnego,

- kopię faktury zakupu lub sprzedaży środka transportowego,

- oryginał lub urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa do reprezentowania podatnika (podpisywania deklaracji), wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (jeżeli zostało udzielone po 2007 r.),

- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, parter - pokój nr 9

czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa


Brak

Termin załatwienia sprawy


Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba, że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Podstawa prawna


1.Art. 8 – 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785);

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.);

3.Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025).Tryb odwoławczy


Brak. W przypadku wydanej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje


Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku – bez wezwania na rachunek Gminy Dzierzgoń Banku Spółdzielczy w Dzierzgoniu nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego zaistniały okoliczności mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania czy siedziby - podatnik zobowiązany jest w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia odpowiednio skorygować deklarację sporządzoną na formularzu obowiązującym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r.

Wniosek do pobrania

Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 12, lub można go pobrać ze strony internetowej www.bip.dzierzgon. pl

Data wydania karty:

2012.04.30
Data aktualizacji:

2017.10.23

Kartę opracował:

Irena Kędzierska

Kartę sprawdził:

Halina Redlin

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska