Nr karty. FN.3131.03.2/12 IK

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

 

 

Nazwa usługi:   Opłata eksploatacyjna osoby fizyczne i prawne

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Referat Finansowy, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 12, nr telefonu 55 276 25 01 wew. 37, e-mail: irena.kedzierska@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

 

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, parter - pokój nr 9.

 

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godziny 7:15 do godziny 15:15, środa od godziny 8:00 do godziny 16:00

Opłata skarbowa

 

Brak.

Termin załatwienia sprawy

 

 

Podstawa prawna

 

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz. 613);

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012  r., poz. 749 ze zmianami);

3.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia2011 r. w  sprawie wzorów druków informacji  dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (Dz. U. 282, poz. 1658);

 

Tryb odwoławczy

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Opłata eksploatacyjna w 60% to dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, natomiast w 40% stanowi dochód Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie  wnosi ją bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Dzierzgoń - Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 . W tym samym terminie przedsiębiorca przedstawia kopie dowodów dokonanych wpłat oraz informacje określone w art.137 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz. 613 ).

Wniosek do pobrania

Druk informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w  sprawie wzorów druków informacji  dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (Dz. U. 282, poz. 1658);

Data wydania karty:

2012.04.30

 

 

 

Data aktualizacji:

10.06.2014

Kartę opracował:

Irena Kędzierska

Kartę sprawdził:

Halina Redlin

Kartę zatwierdził:

Kazimierz Szewczun