Nr karty FN.3120.05.5.2012


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Miejsce załatwienia sprawyReferat Finansowy, stanowisko ds. wymiaru podatków
i opłat, pokój 12, I piętro, tel. 55 276 25 01 wew. 37

Wymagane dokumenty1.Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca podatku od nieruchomości.

2. Kserokopie odpowiednich dokumentów

(w zależności od posiadanej nieruchomości):

- aktu notarialnego,

- wypisu z księgi wieczystej,

- postanowienia sądu,

- umowy dzierżawy,

- umowy najmu,

- umowy sprzedaży,

- pełnomocnictwa,

- inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

3. W przypadku budynków nowo wybudowanych:

- pozwolenie na budowę,

- zaświadczenia (zawiadomienia) o oddaniu budynku

do użytkowania.


Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 12.

Wniosek wraz z załącznikami może być udostępniony na miejscu lub przekazany drogą korespondencyjną.

Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.


Opłata skarbowa


W przypadku wniesienia odwołania od decyzji ustalającej lub korygującej wysokość zobowiązania podatkowego, nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy


Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie 1 miesiąca (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm).

Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Tryb odwoławczy


Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 201 ze zm.) - odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Uwagi i dodatkowe informacje


O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (powierzchnia, sposób wykorzystania, zmiana właściciela, adres zamieszkania) oraz powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności.


Formularz informacji na podatek od nieruchomości do pobrania

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój 12, I piętro lub na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl


Data wydania karty:

2012.04.30


Data aktualizacji:


2017.10.30

Kartę opracował:

podinspektor

Iwona Tomasz

Kartę sprawdził:

Kartę zatwierdził: