Nr karty FN.3153.03.3.2012

KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.Miejsce załatwienia sprawy


Referat Finansowy, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój 12, I piętro, tel. 55 276 25 01 wew. 37


Wymagane dokumentyAby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy w wymaganych terminach złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami.

Do wniosku należy załączyć:

  1. oryginały faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (istnieje możliwość złożenia kopii faktur potwierdzonych przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika urzędu),

  2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,

  3. umowy dzierżawy zawarte z właścicielami dzierżawionych użytków rolnych,

  4. oświadczenie, w przypadku, gdy wnioskodawca posiada poniżej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych na terenie Gminy Dzierzgoń, a poza tym jest właścicielem użytków rolnych na terenie innej gminy niż Dzierzgoń. Użytki rolne położone na terenie Gminy Dzierzgoń i innej gminy muszą dać powierzchnię przekraczającą 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego, tak by wnioskodawca mógł być uznany za producenta rolnego.

  5. w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

Miejsce składania dokumentówWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może być udostępniony na miejscu lub przekazany drogą korespondencyjną.Opłata skarbowa


Pobrana od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

opłatę uiszcza się bezgotówkowo na konto UM Dzierzgoń.

Termin załatwienia sprawy


Wydanie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 1 miesiąca (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy ) od dnia wszczęcia postępowania.


Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

1. od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego,

2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia


Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, po tym jak decyzja stanie się ostateczna , następuje w sposób określony we wniosku w terminach:

1.od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,

2.od dnia 1 października do dnia 31 października


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. - o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwcam 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz.U. 2016 poz. 1934).

  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Tryb odwoławczy


Od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji .

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r. , poz. 201 ze zm.) - odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Formularz druk

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój 12, I piętro lub na stronie internetowej www.bip.dzierzgon.pl
Data wydania karty:

2012.04.30


 

Data aktualizacji:


2017.10.30

Kartę opracował:

podinspektor Iwona Tomasz

Kartę sprawdził:

Kartę zatwierdził: